Szczegóły

24 listopada 2022

Wyniki Grupy PZU w trzecim kwartale: Najwyższa od roku dynamika wzrostu składki

Po trzech kwartałach 2022 r. wartość składek ubezpieczeniowych zebranych przez Grupę PZU przekroczyła 19 mld zł. W samym III kw. dynamika przypisu była największa od roku, dzięki rosnącej szybko sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Wynik przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł narastająco 2,1 mld zł. Zwrot na kapitale (ROE) po trzech kwartałach osiągnął poziom 17,5%.

- W III kw. br. zwiększyliśmy przypis składki brutto w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce do 3,5 mld zł, czyli o 12,1% rok do roku. Wartość sprzedaży w tym obszarze sięgnęła po trzech kwartałach narastająco 10,9 mld zł, co oznacza wzrost o 8,6% r/r. Osiągnęliśmy wzrosty sprzedaży w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, zwłaszcza korporacyjnych, a w przypadku komunikacyjnych w segmencie autocasco. Jednocześnie w III kw. br. istotnie poprawiliśmy rentowność w ubezpieczeniach majątkowych, pomimo wyższej częstości szkód i rosnącej ich wartości. Dzięki wynikom wypracowanym w obszarze majątkowym, całkowity przypis składki Grupy PZU po trzech kwartałach przekroczył 19 mld zł, rosnąc o 4,3% r/r. Co ważne, ten wzrost sprzedaży został zrealizowany w warunkach spadku popytu na polisy inwestycyjne, będącego skutkiem regulacji produktowych obowiązujących od początku 2022 r. i silnej presji inflacyjnej, ograniczającej dochody rozporządzalne klientów – mówi prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po trzech kwartałach wyniósł 2,1 mld zł (-9,8% r/r), a w samym III. kw. 660 mln zł (-10,7% r/r). - Wynik na działalności ubezpieczeniowej i pozostałej w III kw. był wyższy o 39,4% w porównaniu z tym samym okresem ub.r., ale na całkowitym wyniku Grupy PZU zaważyły obciążenia będące następstwem regulacji dotyczących działalności bankowej. Ich negatywny wpływ wyniósł w III kw. 547 mln zł, a narastająco 750 mln zł. W przypadku banków Pekao i Alior, należących do Grupy PZU, dodatkowe koszty wsparcia dla posiadaczy kredytów hipotecznych złotowych (tzw. wakacje kredytowe) to, odpowiednio, 2,43 mld zł i 502 mln zł. Po oczyszczeniu z negatywnego wpływu regulacji dotyczących sektora bankowego, zysk Grupy PZU w ujęciu narastającym po trzecim kwartale tego roku wyniósłby blisko 2,9 mld zł. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych wyniósł po trzech kwartałach br. 17,5%, a 17,3% w samym III kw. Jest to wartość na poziomie wyższym niż cel strategiczny - mówi Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU.

- Sytuacja makroekonomiczna na świecie, będąca wynikiem wojny w Ukrainie, tworzy bardzo wymagające środowisko dla biznesu, także naszego. W tych okolicznościach wyniki wypracowane przez Grupę PZU należy uznać za solidne i oparte na mocnych, zdrowych fundamentach. Świadczą o tym, że obrana przez nas ścieżka bezpiecznego, stabilnego wzrostu, wspartego mocną pozycją kapitałową, oraz konsekwentnej dywersyfikacji przy utrzymaniu rozwoju i wysokiej rentowność działalności podstawowej, jest właściwa. Pozwala to nam realizować ambitne cele nakreślone w strategii pomimo trudnych warunków gospodarczych - wskazuje Beata Kozłowska-Chyła.

 

Dobre perspektywy działalności lokacyjnej

Wynik na portfelu głównym po trzech kwartałach 2022 r. wyniósł 1,57 mld zł. Rok wcześniej było to 1,72 mld zł, ale wówczas mocno wpłynął na to jednorazowy zysk w wysokości 518 mln zł z tytułu wejścia na giełdę spółki z branży logistycznej. W samym III kw. br. zwrot na portfelu przekroczył 5,2%, a wynik inwestycyjny wyniósł 607 mln zł, rosnąc rok do roku o 54,9%.

Alokacja aktywów, przyjęta dla portfela inwestycyjnego, pozwala Grupie PZU efektywnie działać w środowisku rosnących stóp procentowych. W strukturze portfela głównego instrumenty dłużne stanowią 75%, w tym dług skarbowy 57%. Od początku roku notowane są coraz lepsze wyniki z obligacji zmiennokuponowych. W długim terminie pozwoli to również na odnawianie obligacji stałokuponowych po wyższych stopach. Po trzech kwartałach br. wynik odsetkowy z portfela głównego wzrósł o 36,6%, do 1,3 mld zł. W samym III kw. wyniósł 541 mln zł, czyli był o 78% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Solidne wyniki wypracowane w sposób powtarzalny oraz silna pozycja kapitałowa Grupy PZU, potwierdzona m.in. współczynnikiem wypłacalności Solvency II przekraczającym 200% i oceną ratingową agencji S&P na poziomie A- z perspektywą stabilną, pozwoliły na wypłatę dywidendy. 20 października 2022 r. PZU wypłacił 1,94 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na ten cel w sumie blisko 1,7 mld zł.

 

Rozwój podstawowego biznesu

W III kw. tego roku całkowity przypis składki Grupy PZU wyniósł 6,4 mld zł (+ 8,2% r/r), a wypłacone odszkodowania i świadczenia netto blisko 3,93 mld zł (+0,9%). Dynamika wzrostu sprzedaży ubezpieczeń była najwyższa od roku. Napędzała ją przede wszystkim sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych (w III kw. wzrosła o 12,1% r/r, do 3,5 mld zł), zwłaszcza w segmencie korporacyjnym.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych przypis składki wzrósł w III kw. o 8,6%, najwięcej od pięciu lat, pomimo utrzymującego się trendu spadkowego średnich cen obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wzrost ten był możliwy głównie dzięki szybko rosnącej – w III kw. o 18,7% r/r - sprzedaży ubezpieczeń AC, zarówno za sprawą wysokiego współczynnika wznowień, rosnącej liczby nowych umów, jak i wyższej wartości ubezpieczanych pojazdów.

W ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych wzrost przypisu w III kw. wyniósł 18,1%, w tym w segmencie korporacyjnym aż 56,3%. Rosła sprzedaż m.in. ubezpieczeń mieszkaniowych, dla małych i średnich firm, dotowanych ubezpieczeń rolnych, ubezpieczeń utraty zysku (w tym w następstwie uszkodzeń maszyn), ubezpieczeń casco statków oraz casco pojazdów szynowych w segmencie korporacyjnym.

Dobre wyniki w obszarze majątkowym zostały wypracowane przy utrzymaniu wysokich rentowności kluczowych linii biznesowych. Wskaźnik mieszany (COR) wyniósł w III kw. br. 89,9% wobec 92,6% rok wcześniej.

W ubezpieczeniach na życie stabilnie rosła składka w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (IK) – w III kw. 2022 r. zwiększyła się o 2%, mimo pandemii. Był to głównie efekt kontynuacji rozwoju portfela ambulatoryjnych grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, większej sprzedaży ubezpieczeń dodatkowych do produktów grupowych ochronnych, a także z umów dodatkowych do ubezpieczeń kontynuowanych. – Sytuacja związana z częstością zgonów i szkodowością ustabilizowała się. W III kw. br. szkodowość produktów ochronnych była tylko na nieznacznie wyższym poziomie w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku, co jest zgodne z normalną sezonowością. Po trzech kwartałach tego roku wynik na najważniejszych dla nas ubezpieczeniach grupowych i IK wyniósł 857 mln zł, rosnąc o 16% r/r. Sukcesywnie powracamy do wysokich zwrotów notowanych w okresie przed pandemią. Marża operacyjna w tym segmencie wzrosła w III kw. 2022 r. do 22,5% - wskazuje Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

W przypadku ubezpieczeń indywidualnych na życie, marża w III kw. wzrosła do 20,2%. Najlepiej sprzedawały się najnowsze ubezpieczenia na życie i dożycie w wersji single premium endowment, o bardzo atrakcyjnej stopie zwrotu - Pewny Profit w Banku Pekao i Bezpieczne Jutro w Alior Banku. Gwarantują one klientom wypłatę środków niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych - zysk znany jest z góry podczas zawarcia umowy. Ubezpieczenia te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i planowana jest ich sprzedaż także poprzez innych dystrybutorów.

 

Wzrost na strategicznych rynkach

Grupa PZU kontynuuje szybki rozwój w obszarach wskazanych w jej strategii na lata 2021-2024 jako jedne z kluczowych. Przychody w filarze zdrowia po trzech kwartałach br. wzrosły o 17% rok do roku – do 937 mln zł. Zwiększyły się zarówno przychody generowane przez wciąż powiększaną sieć placówek (o 17,5% r/r), jak i sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 16,6% r/r). Liczba umów zdrowotnych w całej Grupie PZU wzrosła do 3,17 mln, tj. 8,9% r/r, głównie dzięki sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych i dodatków do produktów ochronnych.

W segmencie zarządzania aktywami TFI PZU utrzymuje pozycję lidera pod względem sprzedaży, z napływami netto po trzech kwartałach 2022 r. na poziomie 641 mln zł. W tym samym czasie z całego rynku funduszy kapitałowych odpłynęły 23 mld zł. Największy wzrost zanotowały aktywa PPK. Na koniec września br. ich wartość przekroczyła 1,9 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 75% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Suma aktywów klientów zewnętrznych TFI i PTE PZU wyniosła 31 mld zł. Uwzględniając aktywa TFI Energia, które w lipcu br. ubezpieczyciel nabył od PGE (w listopadzie br. zakończył się proces łączenia TFI Energia z TFI PZU), wartość portfela rośnie do 34,4 mld zł.

W III kw. 2022 r. Grupa PZU konsekwentnie rozwijała też liczne ekosystemy produktowo-usługowe. Wdrożyła m.in. elastyczny produkt PZU NNW Edukacja dla rodziców zainteresowanych samodzielnym ubezpieczeniem swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków czy ubezpieczenie grupowe PZU Na Życie Plus, umożliwiające pracodawcom zapewnienie pracownikom i ich rodzinom ochrony życia i opieki medycznej - w ramach jednej umowy i jednego procesu sprzedażowego. Największy polski ubezpieczyciel pozostaje również liderem innowacyjności w dziedzinie insurtech i healthtech. W sierpniu we współpracy z holenderskim startupem udostępnił klientom ubezpieczeń grupowych aplikację mobilną SkinVision, pozwalającą wykryć nowotworowe zmiany skórne. Program PZU „Minuta dla skóry” zdobył liczne nagrody w Polsce i na świecie. W końcu września PZU jako pierwszy ubezpieczyciel w Europie Środkowo-Wschodniej wdrożył opartą na sztucznej inteligencji aplikację do obsługi szkód ruchomości domowych - system AiHome, przygotowany ze szwedzkim startupem.

Trzeci kwartał 2022 r. stał też pod znakiem wydarzeń istotnych dla realizacji strategii ESG Grupy PZU. Na przykład ubezpieczyciel dołączył do United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy wspierającej prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zakończył się także proces przeprowadzki do nowej siedziby głównej Grupy PZU przy Rondzie Daszyńskiego 4 w Warszawie. To ważny element działań w obszarze ekologii, gdyż PZU Park jest najbardziej zielonym i przyjaznym środowisku biurowcem w stolicy, ale także w obszarze ładu korporacyjnego, gdyż przenosiny związane były ściśle z przejściem Grupy PZU na model pracy hybrydowej.

W lipcu PZU SA został uhonorowany Nagrodą Gospodarczą Polskiego Radia, zajmując w tegorocznej edycji tego prestiżowego rankingu pierwsze miejsce w kategorii „Dobry zarząd”. Kapituła tworzona m.in. przez wielu znanych ekonomistów doceniła spółkę za osiąganie doskonałych wyników finansowych przy jednoczesnej dbałości o zrównoważony rozwój. Z kolei we wrześniu redakcja „Rzeczpospolitej” uhonorowała PZU pierwszym miejscem w rankingu „Najważniejszych firm dla Polski” w sektorze finansowym. Analitycy brali pod uwagę m.in. wpływ firm na wzrost PKB, innowacyjność i rozwój społeczny.

 

Główne osiągnięcia Grupy PZU po trzech kwartałach 2022 r.

 

Wyniki finansowe

 • Zwrot na kapitale na poziomie 17,5% (w III kw. 2022 r. 17,3%) – na poziomie celów strategicznych. PZU ponownie wśród najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie.
 • Wysoka rentowność ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych ze wskaźnikiem mieszanym na poziomie 89,2% (w III kw. br. 89,9%) - bez istotnych zmian rok do roku, pomimo rozluźnienia obostrzeń związanych z COVID-19 i znacznie wyższej częstości szkód oraz inflacji kosztowej.
 • Wzrost marży operacyjnej w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych do 16% w porównaniu z 14% po trzech kwartałach 2021 r. (w III kw. br. 22,5%).
 • Poprawa marży w ubezpieczeniach indywidualnych na życie – wzrost do 19,7% po trzech kwartałach 2022 r. w porównaniu do 13,3% po tym samym okresie w roku 2021 (w III kw. br. 20,2%).
 • Bardzo dobry wynik inwestycyjny - zwrot na portfelu osiągnął 5,2% w III kw. 2022. Wzrost wyniku odsetkowego, korzystne poziomy stóp procentowych przy refinansowaniu zapadających transz obligacji skarbowych.
 • Koszty pod ścisłą kontrolą pomimo niekorzystnych warunków. Wskaźnik kosztów wyniósł w III kw. br. 7,4%). 

Rozwój biznesu

 • Składka przypisana brutto po trzech kwartałach 2022 r. osiągnęła poziom 19 mld zł (w samym III kw. br. 6,4 mld zł). Stabilny wzrost w strategicznych liniach biznesowych.
 • Kontynuacja mocnego wzrostu sprzedaży ubezpieczeń pozakomunikacyjnych – o 12,3% r/r (w III kw. br. o 18,1% r/r), szczególnie w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych – o 28,2% r/r (w III kw. br. o 56,3% r/r).
 • Wzrost składki z ubezpieczeń autocasco o 14,9% r/r (w III kw. br. o 18,7% r/r). Dzięki temu składka w całym segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych, mimo spadających cen na rynku OC, wzrosła o 6,1 % r/r (w III kw. br. o 8,6%).
 • Przyspieszenie dynamiki indywidualnych ochronnych produktów życiowych wzrost składki o 66% r/r . Nowe ubezpieczenia na życie i dożycie „Pewny Profit” i „Bezpieczne Jutro” umożliwiają bezpieczne lokowanie kapitału bez ryzyka, z gwarantowaną sumą ubezpieczenia w całym okresie ubezpieczenia.
 • Dalszy dynamiczny wzrost popytu na prywatne usługi medyczne, przekładający się na przychody Grupy PZU w obszarze zdrowia wyższe o 17% r/r. Duże wzrosty zarówno w przychodach generowanych przez placówki (17,5% r/r), jak i w ubezpieczeniach i abonamentach (16,6% r/r).
 • PZU TFI liderem sprzedaży netto na rynku po III kw. 2022 r. - sprzedaż na poziomie 641 mln zł (przy odpływach netto na całym rynku rzędu 23 mld zł). 
 • Wartość zgromadzonych aktywów netto PPK osiągnęła poziom 1,93 mld zł, co oznacza wzrost o 75% w ciągu 12 miesięcy. Pierwsze miejsce TFI PZU na rynku pod względem liczby pozyskanych firm i drugie pod względem wartości aktywów.