Szczegóły

29 sierpnia 2019

Grupa PZU po dwóch kwartałach 2019 r.: stabilny wzrost biznesu i najwyższy wynik za pierwsze półrocze od pięciu lat

Kluczowe dane liczbowe i fakty obrazujące rozwój Grupy PZU w pierwszym półroczu 2019 r.:
 • 1,48 mld zł – najwyższy wynik finansowy netto przypisany jednostce dominującej za I półrocze w ciągu ostatnich pięciu lat
 • Wzrost liczby umów PZU Zdrowie o 31% r/r
 • Podpisane umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) z partnerami zatrudniającymi ponad 100 tysięcy pracowników
 • Przyspieszenie wzrostu składki z indywidualnych ubezpieczeń ochronnych +37% r/r w II kw. 2019
 • Wskaźniki ROE i COR na poziomach lepszych niż założone w strategii (ROE za ostatnie cztery kwartały, odpowiednio 23,9%, COR za I półrocze 2019r. 89,2%)
 • Decyzja WZA o wypłacie dywidendy w wysokości 2,8 zł na 1 akcję
 • Podwyższenie przez S&P Global Ratings perspektywy ratingowej PZU ze stabilnej do pozytywnej przy zachowaniu ratingu siły finansowej PZU na poziomie A-.

Komentarz zarządu dotyczący kondycji Grupy PZU w I połowie 2019 roku

Paweł Surówka, prezes zarządu PZU SA

Za nami kolejne dobre półrocze, mimo otoczenia pełnego wyzwań. Wynik finansowy Grupy PZU osiągnięty w pierwszym półroczu 2019 r. jest lepszy od wyniku osiągniętego w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Konsekwentna realizacja strategii #nowePZU pozwala nam na wykorzystanie naszych przewag konkurencyjnych do efektywnego działania i osiągania wysokich stóp zwrotu dla naszych akcjonariuszy, co pokazuje chociażby przykład tegorocznej dywidendy. Mamy jednak do zaproponowania o wiele więcej niż dobre wyniki, konsekwentnie wypłacaną dywidendę, czy wspieranie celów i aktywności naszych klientów i partnerów biznesowych w tak wielu obszarach. Chcemy, by każde działanie Grupy PZU miało sens większy niż wyłącznie biznesowy i oparty na ciągłej budowie wartości spółki dla akcjonariuszy. To właśnie dlatego zapowiedzieliśmy oparcie naszych wszystkich aktywności o cel jakim jest #10latdluzej, rozumiany jako podjęcie wspólnie z Polakami wyzwania o taką szeroką zmianę zachowań, aby Grupa PZU była partnerem w ich dłuższym i bardziej komfortowym życiu. Skala biznesu Grupy PZU umożliwia myślenie w horyzoncie wielu lat. Doceniają to nasi kolejni partnerzy, decydujący się na współpracę z Grupą PZU w obszarze Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ofertę Grupy w tym obszarze wybrały firmy zatrudniające łącznie ponad sto tysięcy pracowników. Pierwsze półrocze 2019r. pokazało nam również, że utrzymujemy na wysokim poziomie zdolność do wdrażania zapowiedzianych zmian, jak osiągania kolejnych etapów cyfrowej transformacji PZU, czy docierania ze swoim przekazem i ofertą do milionów Polaków.

Tomasz Kulik, dyrektor finansowy Grupy PZU

Dywersyfikacja działalności w ramach grupy kapitałowej PZU sprawia, że zwiększa się nasza odporność na zmienność warunków rynkowych, a nasze wyniki finansowe są  stabilne i przewidywalne. Pomimo tego, że na rynku komunikacyjnym ciągle wzmaga się konkurencja o klienta, rynki finansowe charakteryzują się dużą zmiennością, a obciążenie banków grupy PZU składkami na BFG zwiększyło się dwukrotnie, zysk Grupy wzrósł o 5% rok do roku. Zwrot na kapitale pozostał w pierwszym półroczu 2019r. na bardzo wysokim poziomie 20,3%, niemal dwukrotnie przekraczając średnią dla innych europejskich  spółek ubezpieczeniowych. Na uwagę zasługuje fakt, że przy bardziej bezpiecznym i konserwatywnie zarządzanym portfelu w porównaniu do naszych konkurentów, zwrot na inwestycjach wyniósł 4,1% w I półroczu 2019.

Wskaźnik COR dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wyniósł w I półroczu 2019 roku 89,2%, pomimo tego, że w drugim kwartale poziom szkód związanych ze zjawiskami pogodowymi był stosunkowo wysoki. Przyczyniło się do tego konsekwentne utrzymywanie dyscypliny kosztowej oraz dbałość o jeszcze większą efektywność procesów, również z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz narzędzi klasy RPA (robotyzacji). W dalszym ciągu pracujemy nad doskonaleniem naszych procesów kwotacyjnych tak, abyśmy mogli jeszcze lepiej dopasowywać cenę do profilu i potrzeb klienta i aby jego doświadczenie w kontakcie z Grupą PZU było jeszcze lepsze.

Nasze wyniki finansowe, wysokie bezpieczeństwo kapitałowe i coraz lepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem (ERM), skutkujące większą odpornością kapitałową oraz wysoką dyscypliną w zarządzaniu, skłoniły agencję S&P Global Ratings do podniesienia perspektywy ratingowej Grupy ze stabilnej do pozytywnej przy jednoczesnym pozostawieniu ratingu PZU na bardzo wysokim poziomie A-. Dalsza poprawa wskaźnika wypłacalności Solvency II w I kwartale 2019 roku potwierdza, że efektywnie gospodarujemy kapitałem i nasza obietnica zapewnienia akcjonariuszom rosnących dywidend jest jak najbardziej  realna.

Roman Pałac, prezes zarządu PZU Życie

To, co nas cieszy w obszarze ubezpieczeń na życie to wzrost wyższy od notowanego przez rynek i zyskiwanie udziału na tym rynku przy jednoczesnym wzroście rentowności. Pozytywnym trendem jest również zainteresowanie klientów klasycznymi ochronnymi ubezpieczeniami na życie, a także naszymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. W pierwszym półroczu tego roku sprzedaliśmy ich o ponad jedną trzecią więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W obszarze zdrowia warto również dostrzec konsekwentną rozbudowę sieci naszych placówek – zrealizowaliśmy transakcję nabycia całości udziałów Falck Centra Medyczne i NZOZ Starówka, co oznacza, że dzisiaj dysponujemy siecią niemal 100 placówek własnych i  współpracujemy z blisko 2 200 partnerami medycznymi w ponad 570 miastach w Polsce oraz kilkudziesięcioma szpitalami i ponad połową aptek w kraju. Mając na uwadze powyższe mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że obszar ubezpieczeń na życie w Grupie PZU rozwija się zgodnie z założeniami naszej ambitnej strategii. 

 

12 mld zł składki za I półrocze 2019 – stabilny wzrost biznesu

 • Składka przypisana z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w II kw. 2019r.: 3,3 mld zł – stabilny poziom r/r z wyłączeniem długoterminowego kontraktu zawartego w II kw. 2018
 • Przyśpieszenie dynamiki składki z detalicznych ubezpieczeń pozakomunikacyjnych do 6% r/r w II kw. 2019, odzwierciedlające dobrą koniunkturę gospodarczą i silną pozycję konkurencyjną PZU
 • Wzrost przypisu składki okresowej w ubezpieczeniach na życie powyżej rynku
 • Przyspieszenie wzrostu składki z indywidualnych ubezpieczeń ochronnych +37% r/r w II kw. 2019; mimo niesprzyjających warunków rynkowych dla UFK, pozytywna dynamika przypisu w całym segmencie życiowym po raz pierwszy od sześciu kwartałów
 • Podpisane umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) z partnerami zatrudniającymi łącznie ponad sto tysięcy pracowników
 • Wzrost liczby umów PZU Zdrowie o 31% r/r

 

1,5 mld zł zysku netto dla jednostki dominującej za I półrocze 2019 r.

 • Wynik w I półroczu 2019r. na poziomie 5% wyższym r/r, pomimo istotnie wyższego obciążenia banków Grupy PZU kosztami BFG w 2019r.
 • Wzrost wyniku netto z działalności poza bankowej r/r do 622 mln zł w II kw. 2019r., pomimo niesprzyjających warunków pogodowych w maju i czerwcu
 • Wskaźnik mieszany w segmencie majątkowym w Polsce w I półroczu 2019r. na niskim poziomie 89,2% oraz w II kw. 2019r. na poziomie 91,4%, czyli lepszym niż  przewidywany w strategii mimo kumulacji zdarzeń w obszarze poza komunikacyjnym
 • Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i grupowych kontynuowanych indywidualnie na strategicznym poziomie 20% w I półroczu 2019r. i 23,2% w II kw. 2019r.
 • Bardzo dobry i przewyższający ambicje strategiczne wynik inwestycyjny – zwrot na portfelu głównym 2,4 p.p. powyżej stopy wolnej od ryzyka w I półroczu oraz
  2,2 p.p. w II kw. 2019r., przy zachowaniu konserwatywnej struktury portfela
 • Wygenerowany wzrost na kapitale 20,3% w I półroczu 2019r. i 23,9% narastająco za ostatnie cztery kwartały

 

225% Solvency II – stabilność i bezpieczeństwo prowadzonej działalności

 • Podniesienie przez S&P perspektywy ze stabilnej do pozytywnej przy ratingu utrzymanym na poziomie A- z oceną siły kapitałowej na poziomie AAA
 • Dywidenda zatwierdzona przez WZA na poziomie 2,80 zł na akcję (75% skonsolidowanego zysku netto, 89% zysku jednostkowego, stopa dywidendy 6,8%)
 • Adekwatność kapitałowa na stabilnym poziomie, mimo wzrostu skali działalności wskaźnik Solvency II na koniec I kw. 2019r. wyniósł 225% po uwzględnieniu rekomendowanej wypłaty dywidendy
 • Spadek udziału długu w strukturze finansowania – spłata obligacji w nominale EUR 850 mln
 • Bardziej konserwatywna struktura portfela inwestycyjnego; większy udział obligacji skarbowych, większa dywersyfikacja ekspozycji korporacyjnych, mniejszy udział instrumentów MTM

Raport półroczny Grupy PZU dostępny jest na stronie internetowej PZU w zakładce Relacji Inwestorskich w sekcji Raporty okresowe: https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/raporty