Szczegóły

21 marca 2024

Bardzo dobry rok 2023 dla Grupy PZU

W 2023 roku Grupa PZU wypracowała rekordowy w jej historii zysk netto, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, w wysokości blisko 5,8 mld zł. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 22%, co oznacza wzrost o 5,7 p.p. rok do roku.

Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, tj. PZU SA, był w 2023 r. o ponad połowę wyższy niż rok wcześniej (+52,5% r/r). Podstawą dla tak dobrego rezultatu był wynik w wysokości 4 mld zł osiągnięty z usług ubezpieczenia. Złożyły się na niego wzrost przychodów brutto z ubezpieczeń do blisko 27 mld zł (+8,6% r/r), w tym 2,7 mld zł za granicą (+16,3% r/r), oraz bardzo wysoka rentowność w najważniejszych dla Grupy PZU obszarach produktowych na rynku polskim. Dodatkowymi komponentami najwyższego zysku netto Grupy PZU były bardzo dobry wynik z inwestycji na portfelu głównym, który w 2023 r. przekroczył 2,5 mld zł (+12,1% r/r) oraz wzrost kontrybucji działalności bankowej do prawie 2 mld zł (+241,6% r/r).

Wyniki wypracowane w ub.r. stanowią solidny fundament dla kontynuacji rozwoju biznesu Grupy PZU i dalszego umacniania jej wiodącej roli w polskim sektorze finansowym. Pozytywnym sygnałem są nie tylko dynamika i wysokość rocznego wyniku, ale także jego jakość. Bazuje on na stabilnych fundamentach i powtarzalnych procesach w podstawowym dla PZU obszarze ubezpieczeń. Co więcej, obecny i prognozowany poziom stóp procentowych wciąż tworzy dobre perspektywy dla działalności inwestycyjnej Grupy oraz dla wyników banków wchodzących w jej skład, tj. Banku Pekao i Alior Bank – mówi Anita Elżanowska, członkini Rady Nadzorczej PZU SA, delegowana do czasowego wykonywania czynności prezeski PZU.  

Niezmiennie duża jest siła kapitałowa Grupy PZU. Wskaźnik Wypłacalność II na poziomie 230% znacznie przekracza średnią dla europejskich ubezpieczycieli. W ratingu S&P PZU utrzymuje ocenę A- z perspektywą stabilną – jedną z najwyższych w polskim sektorze finansowym. „Stabilna perspektywa odzwierciedla nasz pogląd, że PZU zachowa swoją siłę konkurencyjną i utrzyma doskonałą pozycję kapitałową” - stwierdzili analitycy S&P Global Ratings w ocenie z 1 marca 2024 r.

W ub.r. do akcjonariuszy PZU SA trafiło 2,1 mld zł dywidendy z tytułu podziału zysku za rok 2022, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021 (2,40 zł na akcję). – Są wszelkie podstawy, by kontynuować realizację założeń polityki kapitałowej spółki w zakresie dywidendy. Zysk PZU SA, który jest kluczowy przy ustalaniu górnej granicy wypłaty, wzrósł z 1,6 mld zł w 2022 r. do niemal 4 mld zł w 2023 r. Również rekomendacja KNF odnośnie dopuszczalnych poziomów dywidendy w roku 2024 jest mniej restrykcyjna niż w latach ubiegłych – wskazuje Anita Elżanowska.

 

Ubezpieczenia majątkowe

W minionym roku dynamicznie rosła przede wszystkim sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Przychody Grupy PZU z ubezpieczeń w tym obszarze na rynku polskim wzrosły o 11,4% r/r – do 16,1 mld zł. Rentowność wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR ukształtowała się na bardzo korzystnym poziomie 85,3%, co oznacza dalszą poprawę w stosunku do roku 2022.

W 2023 r. skoncentrowaliśmy się na rozwoju produktów pozakomunikacyjnych, które charakteryzują się mniejszą cyklicznością cenową niż produkty komunikacyjne. W tym segmencie mamy duże pole do rozwijania oferty dla naszych klientów, z którymi łączy nas wiele biznesowych relacji. Na tle rynku jesteśmy też w stanie coraz lepiej zarządzać kosztem ryzyka w oparciu o wzbogacane danymi nieustrukturyzowanymi wewnętrzne bazy danych oraz stale rozwijane narzędzia analityczne. W ub.r. przychody w grupie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych wyniosły blisko 6,9 mld zł, co oznacza wzrost o 14,6% w skali roku. Jednocześnie wynik operacyjny w tym segmencie wzrósł o 39,4% r/r do 1,4 mld zł, co stanowiło ok. połowę wyniku wygenerowanego przez nas w obszarze ubezpieczeń majątkowych w Polsce – wskazuje Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU.

Grupa PZU konsekwentnie rozwija współpracę w ramach partnerstw strategicznych, sprzedając ubezpieczenia w produkty lub usługi podmiotów trzecich (np. dealerów samochodowych, sklepów ze sprzętem RTV/AGD, dostawców energii, biur podróży itp.), a także wdraża kolejne produkty dostępne w kanale bankowym, zarówno samodzielne, jak i powiązane z rachunkami, pożyczkami czy kredytami bankowymi.  

 

Ubezpieczenia na życie

Przychody PZU z ubezpieczeń na życie w Polsce w 2023 r. wyniosły blisko 8,1 mld zł, a marża operacyjna w tym dziale wzrosła do 24,1%.

Dzięki atrakcyjnym produktom i zdynamizowaniu sprzedaży, wynik netto PZU Życie w ub.r. sięgnął blisko 1,7 mld zł i był wyższy aż o 87,2% niż rok wcześniej – mówi Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie. – W kluczowych dla nas ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych, które odpowiadały za ponad 90% przychodów w obszarze ubezpieczeń na życie, osiągnęliśmy w ub.r. wysoką rentowność na poziomie 21,9%. Notujemy również coraz większą sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych ochronnych, w przypadku których przychody w 2023 r. wzrosły o niemal 10% r/r do 637 mln zł  – dodała Aleksandra Agatowska. - Zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, to najwyższy rezultat PZU Życie od 2014 r., co pokazuje, że bardzo szybko odbudowaliśmy naszą efektywność po okresie zwiększonej śmiertelności związanej z pandemią – podkreśla prezes PZU Życie.

Niesłabnącą popularnością cieszyły się indywidualne ubezpieczenia na życie i dożycie z gwarantowaną sumą ubezpieczenia (single premium endowment - SPE), oferowane przez PZU Życie we współpracy z Bankiem Pekao, Alior Bankiem i VeloBankiem. Przypis składki z produktów SPE w 2023 r. sięgnął blisko 450 mln zł.

 

Filar zdrowia

Liczba umów zdrowotnych w Grupie PZU na koniec 2023 r. przekroczyła 3,4 mln (+6,1% r/r). Przychody całego filaru zdrowia w ub.r. wyniosły ponad 1,6 mld zł i były wyższe o 25,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Złożył się na to dynamiczny wzrost przychodów generowanych przez placówki w sieci PZU Zdrowie (+22,5% r/r) oraz przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (+28,6% r/r).

 

Filar inwestycyjny

Aktywa klientów zewnętrznych (spoza Grupy PZU) w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w 2023 r. o 33,4% r/r – do 52,2 mld zł. Aktywa klientów zewnętrznych zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o 37,6 proc. rdr do 26,4 mld zł. TFI PZU pozostaje jednym z liderów rynku pod względem sprzedaży funduszy netto, która w ub.r. wyniosła 3 mld zł. Jest również mocnym wiceliderem rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych, zarządzającym aktywami o wartości 4,6 mld zł (+88,9% r/r), co przekłada się na ponad 21-procentowy udział w rynku PPK.

 

Strategia na finiszu

Grupa PZU weszła w ostatni rok realizacji strategii „Potencjał i rozwój” na lata 2021-2024. Wyniki wypracowane w roku 2023 oznaczają przekroczenie ambicji strategicznych wyznaczonych na rok 2024 (po dokonaniu rekalibracji kluczowych mierników w ub.r.) w przypadku 4 z 7 kluczowych celów (zysk netto na poziomie 4,3 mld zł, aROE na poziomie 15,5%, wskaźnik Wypłacalność II na poziomie 200%, kontrybucja banków do wyniku w wysokości 1 mld zł) oraz mocne zbliżenie się do osiągnięcia pozostałych (przychody z ubezpieczeń brutto w wysokości 28 mld zł, przychody filaru zdrowia w wysokości 1,7 mld zł, aktywa pod zarządzaniem w Grupie na poziomie 60 mld zł). Było to możliwe dzięki konsekwentnym działaniom zgodnym z kierunkami wyznaczonymi w strategii, m.in. rozbudowie ekosystemów (kierowcy, seniora, zdrowia, benefitów) o nowe, unikatowe produkty i usługi, rozwijaniu wszystkich kanałów sprzedaży (w tym platformy samoobsługowej mojePZU, której liczba użytkowników przekroczyła niedawno 4 mln), powiększaniu sieci placówek własnych PZU Zdrowie, rozbudowie oferty TFI PZU w obszarze inwestowania pasywnego, wzmacnianiu pozycji lidera TUW PZUW na rynku ubezpieczeń wzajemnych. Rozwój organiczny w kluczowych dla Grupy PZU segmentach rynku finansowego wspierały przejęcia, jak np. zakup Polskiego Gazu TUW.

Integralną częścią strategii Grupy PZU na lata 2021-2024 jest strategia ESG „Rozwój w równowadze”.  Efektem jej realizacji jest trwałe wbudowanie czynników ESG w działalność całej organizacji – od dążenia do neutralności klimatycznej przez tworzenie przyjaznego środowiska pracy, po zaangażowanie społeczne, a także aktywne zachęcanie wszystkich interesariuszy do włączenia się w transformację polskiej gospodarki poprzez doradztwo, zielone produkty ubezpieczeniowe i zaangażowanie finansowe m.in. w rozwój sektora OZE. Do końca 2023 r. PZU SA i PZU Życie SA m.in.: zredukowały emisje własne (metoda location-based) o 23%, osiągnęły poziom 79% energii elektrycznej zakontraktowanej i zakupionej ze źródeł odnawialnych (w przypadku własnych nieruchomości - 100%), wdrożyły wymogi ESG w 53% kluczowych procesów zakupowych, a także dokonały oceny 40% kluczowych klientów pod kątem ESG. Wzrost zaangażowania Grupy PZU w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną w okresie obowiązywania strategii przekroczył już 2,6 mld zł. Grupa PZU mocno angażowała się także w działania podnoszące jakość życia Polaków, zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa zdrowotnego i finansowego, a także poprawiające dobrostan pracowników. Liczba odbiorców działań społecznych Grupy PZU z zakresu bezpieczeństwa i zrównoważonego stylu życia w ciągu roku sięgnęła 14,7 mln osób, a odsetek jej pracowników objętych programem well-beingowym 55,7%.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki Grupy PZU w IV kwartale roku 2023

 • Wynik netto przypisany właścicielom jednostki dominującej: 1,631 mld zł (+35,5% r/r)
 • aROE: 23,4% (+2,2 p.p. r/r)
 • Przychody brutto z ubezpieczeń: 6,9 mld zł (+8,2% r/r)
 • Wynik z usług ubezpieczenia: 946 mln zł (+35% r/r)
 • Przychody brutto z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce: 4,1 mld zł (+10,9% r/r),    w tym:
  •    w segmencie masowym: 3,05 mld zł (+8,7% r/r)
  •    w segmencie korporacyjnym: 1,09 mld zł (+17,3% r/r)
 • COR w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych: 86,6%
 • Przychody brutto z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych za granicą: 692 mln zł (+15,9% r/r)
 • Przychody brutto z ubezpieczeń na życie w Polsce: 2,07 mld zł (+1,2% r/r)
 • Marża operacyjna w ubezpieczeniach na życie w Polsce: 24,3%