Szczegóły

14 listopada 2019

Wyniki Grupy PZU po trzecim kwartale 2019 roku

Historycznie najlepszy wynik sprzedażowy mimo trudnego rynku i strategiczna akwizycja w obszarze zdrowia.

Pierwsze trzy kwartały 2019 roku przejdą do historii PZU jako rekordowe pod względem sprzedaży, która wyniosła 17,5 mld zł. Równocześnie wynik netto z działalności ubezpieczeniowej po trzech kwartałach na poziomie 1,99 mld zł jest najlepszy od pięciu lat. Z rentownością na kapitale na poziomie 23,7% spółka osiągnęła jeden z najlepszych kwartalnych wyników w swojej historii. Taki zwrot na kapitale jest niemal dwukrotnie wyższy niż średnia dla europejskich spółek ubezpieczeniowych. 

W trzecim kwartale 2019 roku spółka PZU Zdrowie dokonała strategicznej akwizycji w obszarze zdrowia, przejmując ogólnopolską sieć placówek diagnostycznych Tomma. Dzięki temu przejęciu pacjenci w całej Polsce będą mieli łatwiejszy dostęp do badań diagnostycznych i profilaktyki.

Wyniki za trzeci kwartał 2019 roku są dowodem znakomitej kondycji finansowej Grupy PZU i dynamicznego rozwoju w najważniejszych strategicznie obszarach. Osiągamy to, co założyliśmy i to mimo trudnego rynku, presji cenowej czy obciążeń regulacyjnych. Wysokość składki, którą zebraliśmy w ciągu trzech kwartałów tego roku, a która jest najwyższa w naszej historii, dowodzi zaufania ze strony klientów. Z kolei potwierdzeniem efektywności naszego działania jest poziom zwrotu na kapitale, który wyniósł 23,7%. W dalszym ciągu chcemy się rozwijać. Nasze ambicje by otaczać opieką zdrowotną coraz więcej Polaków zaowocowały przejęciem ogólnopolskiej sieci placówek diagnostycznych Tomma. Zwiększamy w ten sposób dostęp pacjentów do badań profilaktycznych, co wpisuje się w naszą społeczną strategię #10latdluzej  – mówi prezes PZU Paweł Surówka.

Według członka zarządu PZU i dyrektora finansowego Tomasza Kulika „Grupa osiągnęła wysoką rentowność dzięki utrzymaniu bardzo dobrej kondycji głównych linii biznesowych oraz wysokiej dyscypliny kosztowej”. – Wynik netto dla jednostki dominującej po 9 miesiącach 2019 roku wyniósł 2,36 mld zł. Było to możliwe dzięki osiągnięciu dodatniej dynamiki zysku netto na działalności ubezpieczeniowej, pomimo utrzymującej się presji cenowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych – podkreśla Tomasz Kulik.

W porównaniu do pierwszej połowy bieżącego roku w trzecim kwartale przyspieszyła dynamika wzrostu składki przypisanej i zarobionej mimo niekorzystnych warunków rynkowych. Składki z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych przyniosły wzrost o 21% w ujęciu rok do roku, a składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie – o 32%.

Trzeci kwartał był bardzo dobry dla biznesu życiowego PZU. Poprawiliśmy nasz udział w rynku o ponad 2 p.p. przy zachowaniu rentowności na poziomie powyżej ambicji strategicznych. Szczególnie cieszy dynamiczny rozwój indywidualnych ubezpieczeń ochronnych, gdzie rok do roku osiągamy niemal 40% wzrostu. Cieszymy się także z kolejnego dobrego wyniku naszego biznesu zdrowotnego, z którego korzysta już ponad dwa i pół miliona klientów. Dzięki transakcji przejęcia spółki Tomma liczba placówek PZU  Zdrowie zwiększyła się do ponad 130, a więc o jedną trzecią. Daje to naszym klientom dostęp do nowoczesnych badań diagnostycznych, co doskonale wpisuje się w strategię #10latdluzej. Po przejęciu Falck to kolejny sukces zespołu PZU Zdrowia – mówi Roman Pałac, prezes PZU Życie. – Zapewnimy pacjentom jeszcze łatwiejszy dostęp do badań profilaktycznych na najlepszym sprzęcie. Chcemy w ten sposób przyczyniać się do wcześniejszego wykrywania chorób, wyznaczając najwyższe standardy opieki zdrowotnej w Polsce – dodaje prezes PZU Paweł Surówka.

Grupa PZU czerpie jednocześnie coraz większe korzyści z rozwoju działalności bankowej i jej synergii z działalnością ubezpieczeniową. Kontrybucja działalności bankowej do kwartalnych wyników skonsolidowanych Grupy PZU wyniosła 179 mln zł. Sprzedaż ubezpieczeń na życie w kanale bankowych wzrosła 2,5-krotnie.  Grupa PZU stała się też jednym z liderów rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych. Umowy o zarządzanie PPK zawarło z Grupą PZU ponad tysiąc największych pracodawców w Polsce, zatrudniających łącznie ponad pół miliona pracowników.

Jak podkreśla prezes PZU Paweł Surówka, potwierdzeniem atrakcyjności i potencjału PZU jest podtrzymanie w październiku przez agencję S&P Global Ratings pozytywnej perspektywy ratingowej PZU  przy zachowaniu ratingu siły finansowej na najwyższym wśród polskich spółek poziomie A-.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wynosi prawie 340 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach.

Kluczowe dane i fakty obrazujące rozwój Grupy PZU po trzecim kwartale 2019 roku

 • Najlepsze trzy kwartały w historii PZU pod względem sprzedaży ubezpieczeń: 17,5 mld zł
 • Najwyższy wynik z działalności podstawowej od 5 lat
 • Wysoki zwrot na kapitale: 23,7% w III kwartale 2019 r. i 20,8% narastająco od początku roku
 • Przyspieszenie dynamiki wzrostu składki przypisanej i składki zarobionej w III kw. 2019 w porównaniu do pierwszej połowy roku
 • Wzrost składki z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, odzwierciedlający silną pozycję konkurencyjną PZU: 21%  r/r w III kw. 2019
 • Przyrost składki przypisanej w ubezpieczeniach na życie mimo niesprzyjających warunków rynkowych dla UFK
 • Wzrost składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie w Polsce: 32% r/r w III kw. 2019 r. – istotnie silniejszy w porównaniu do pierwszej połowy roku
 • Dalszy rozwój sieci placówek PZU Zdrowie: finalizacja transakcji przejęcia ogólnopolskiej sieci placówek diagnostycznych Tomma (efekt w IV kwartale)
 • 2,5-krotny wzrost nowej sprzedaży ubezpieczeń życiowych w kanale bankowym i najwyższa w tym roku kontrybucja działalności bankowej do kwartalnych wyników skonsolidowanych (179 mln zł)
 • Podtrzymanie wysokiej perspektywy ratingowej PZU przez S&P Global Rating.

Komentarze członków zarządu PZU SA

Paweł Surówka, prezes PZU SA:

Wyniki za trzeci kwartał 2019 roku są dowodem znakomitej kondycji finansowej Grupy PZU i dynamicznego rozwoju w najważniejszych strategicznie obszarach. Przekraczają w wielu dziedzinach założone cele. Rekordowy w minionym kwartale zwrot na kapitale, prawie dwukrotnie przekraczający średnią europejską dla firm ubezpieczeniowych, czyni z PZU spółkę perspektywiczną i atrakcyjną dla inwestorów. Sprzyja temu wysoka dyscyplina kosztowa.

Wyniki za ostatni i poprzednie kwartały świadczą o tym, że sukcesy Grupy PZU są oparte na solidnych i trwałych fundamentach, pozwalających na utrzymanie wzrostów. Potwierdzeniem atrakcyjności i potencjału PZU jest podtrzymanie w październiku przez agencję S&P Global Ratings pozytywnej perspektywy ratingowej PZU  przy zachowaniu ratingu siły finansowej na najwyższym wśród polskich spółek poziomie A-.

Wzrasta jednocześnie znaczenie działalności bankowej jako jednego z filarów, na którym opieramy swój rozwój jako Grupa PZU. Sukcesem jest też imponujący, 2,5-krotny wzrost sprzedaży ubezpieczeń na życie w kanale bankowym. To potwierdzenie słuszności przyjętej strategii i zapowiedź kolejnych wzrostów, które będzie przynosiła umiejętna synergia usług bankowych i ubezpieczeniowych.

Myślimy perspektywicznie, dlatego stawiamy także na nowoczesność i innowacje. Po wprowadzeniu takich innowacyjnych rozwiązań, jak inwestycyjna platforma internetowa inPZU czy usługa PZU GO pozwalającą na automatyczne wzywanie pomocy w razie wypadku, uruchomiliśmy kolejny zaawansowanych technologicznie projekt „Opaska życia”. Jest to zakładane na rękę elektroniczne urządzenie, które monitoruje podstawowe parametry życiowe pacjentów i alarmuje personel medyczny o sytuacjach zagrożenia.

Realizowany pilotażowo, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, projekt może w przyszłości zrewolucjonizować ratownictwo medyczne i być realnym wsparciem także w publicznej służbie zdrowia. Jest elementem szerszego, realizowanego przez nas programu #10latdłużej, obejmującego szereg inicjatyw na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa Polaków. Chcemy w ten sposób realizować nie tylko biznesowe, ale i społeczne cele, budując dodatkową wartość Grupy PZU.

Liczba placówek własnych PZU Zdrowie powiększy się o ponad trzecią w efekcie planowanego przejęcia spółki Tomma i jej przychodni oferujących profesjonalną diagnostykę. Dzięki nim zapewnimy pacjentom jeszcze łatwiejszy dostęp do badań profilaktycznych na najlepszym sprzęcie. Chcemy w ten sposób przyczyniać się do wcześniejszego wykrywania chorób, wyznaczając najwyższe standardy opieki zdrowotnej w Polsce.

Roman Pałac, prezes PZU Życie:

Trzeci kwartał 2019 roku był dobrym kwartałem dla PZU w obszarze ubezpieczeń na życie. Przy prawie 40% udziałów w tym rynku wypracowaliśmy ponad 50% jego wyniku technicznego. Sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych wzrosła o ponad 32%. Osiągnęliśmy również wzrost w segmencie ubezpieczeń grupowych.

Z olbrzymią dynamika rozwijają się w Grupie PZU ubezpieczenia zdrowotne, z których korzysta już ponad dwa i pół miliona klientów. W pierwszym półroczu prawie trzy czwarte wzrostu rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce było zasługą PZU. Spodziewamy się coraz lepszych rezultatów w związku z bardzo szybkim rozwojem sieci PZU Zdrowie, będącego już dziś jednym z trzech największych dostawców prywatnej opieki medycznej w Polsce. Dzięki transakcji przejęcia spółki Tomma liczba placówek PZU  Zdrowie zwiększyła się do ponad 130, a więc o jedną trzecią. Naszym klientom daje to szeroki dostęp do nowoczesnych badań diagnostycznych, co doskonale wpisuje się w strategię #10latdluzej. Po przejęciu Falck to kolejny sukces zespołu PZU Zdrowia.

Tomasz Kulik, członek zarządu PZU SA:

Wynik osiągnięty w ciągu trzech kwartałów 2019 roku w segmencie pozabankowym to najlepszy wynik od pięciu lat. Pomimo dużej presji cenowej na rynku ubezpieczeń majątkowych utrzymaliśmy wysoką rentowność techniczną głównych linii biznesowych podpartą wysoką dyscypliną kosztową. Wskaźnik mieszany w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce wyniósł 89,6%, marża w ubezpieczeniach grupowych 23,9%, a zwrot na inwestycjach w trzecim kwartale wyniósł aż 230 punktów bazowych powyżej stopy wolnej od ryzyka. W rezultacie wynik w tych obszarach znalazł się na poziomach powyżej naszych ambicji strategicznych.

Wynik netto Grupy dla jednostki dominującej po 9 miesiącach 2019 roku wyniósł 2,36 mld zł. Był to wynik porównywalny do bardzo dobrego roku 2018, pomimo zwiększonych obciążeń regulacyjnych takich jak dodatkowy odpis na BFG oraz rezerwy wynikające z wyroku TSUE dotyczącego potencjalnych zwrotów prowizji. Koszt związany z dodatkowymi obciążeniami przypisany jednostce dominującej wyniósł 164 mln zł, tj. o 89 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Możemy zatem powiedzieć, że na bazie znormalizowanej, to znaczy z wyłączeniem wzrostu obciążeń regulacyjnych w bankach, jest to najlepszy wynik naszej Grupy od pięciu lat.

*****

Ponad 17 mld zł składki za trzy kwartały 2019 – stabilny wzrost biznesu mimo trudnego rynku i dodatkowych obciążeń

 • Przyspieszenie dynamiki wzrostu składki przypisanej i składki zarobionej w III kw. 2019 w porównaniu do pierwszej połowy roku
 • Wzrost składki z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, odzwierciedlający silną pozycję konkurencyjną PZU: 21%  r/r w III kw. 2019
 • Przyrost składki przypisanej w ubezpieczeniach na życie w Polsce najszybszy od początku 2018 r. mimo niesprzyjających warunków rynkowych dla UFK
 • Wzrost składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie w Polsce: 32% r/r w III kw. 2019 r. – istotnie silniejszy w porównaniu do pierwszej połowy roku
 • Podpisane umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z ponad 1 000 największych pracodawców w Polsce zatrudniających przeszło pół miliona pracowników
 • Wzrost składki z umów PZU Zdrowie o 38% w porównaniu do trzech kwartałów ub.r.
 • 2,5-krotny wzrost nowej sprzedaży ubezpieczeń życiowych w kanale bankowym i najwyższa w tym roku kontrybucja działalności bankowej do kwartalnych wyników skonsolidowanych (179 mln zł).

 

2,4 mld zł zysku netto dla jednostki dominującej po trzech kwartałach 2019 r.

 • Wynik w ujęciu narastającym 2,4 mld zł – na podobnym poziomie r/r pomimo nieporównywalnych warunków względem poprzedniego roku (narastająca presja cenowa, koszty BFG, zmiany legislacyjne, istotnie gorsze warunki pogodowe)
 • Wskaźnik mieszany w segmencie majątkowym w Polsce na niskim poziomie 89,6% w ujęciu narastającym oraz 90,2% w III kw. 2019 – w obydwóch przypadkach na poziomach lepszych niż założone w strategii pomimo wyższych poziomów szkodowości.
 • Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i IK 21,3% w 2019 r. oraz 23,9% w III kw. 2019 – powyżej strategicznych poziomów
 • Bardzo dobry i przewyższający ambicje strategiczne wynik inwestycyjnyzwrot na portfelu głównym 2,3 p.p. powyżej RFR w ujęciu od początku roku oraz 2,3 p.p. w III kw. 2019, przy zachowaniu bezpiecznej struktury portfela
 • Koszty pod ścisłą kontrolą; mimo presji na wzrost wynagrodzeń wskaźnik kosztów 6,2% w III kw. 2019r.
 • Wysoki zwrot na kapitale: 23,7% w III kwartale 2019 r. i 20,8% narastająco od początku roku.

 

222% Solvency II – stabilność i bezpieczeństwo prowadzonej działalności

 • Potwierdzenie przez S&P Global Ratings ratingu Grupy PZU na poziomie A- oraz pozytywnej perspektywy, z oceną siły kapitałowej na poziomie AAA
 • Dywidenda wypłacona przez WZA na poziomie 2,80 zł na akcję
  (75% skonsolidowanego zysku netto, 89% zysku jednostkowego, stopa dywidendy 7,0%[1])
 • Adekwatność kapitałowa na stabilnym poziomie, pomimo wzrostu skali działalności wskaźnik WII na koniec II kw. 2019 wyniósł 222%
 • Spadek udziału długu w strukturze finansowania – spłata obligacji w nominale EUR 850 mln w trakcie III kw. 2019
 • Zmiana strategii zarządzania portfelem inwestycyjnym z krótkoterminowej na długoterminową; bardziej konserwatywna struktura portfela; większy udział obligacji skarbowych, większa dywersyfikacja ekspozycji korporacyjnych, mniejszy udział instrumentów MTM.

Sprawozdanie za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku Grupy PZU dostępne jest na stronie internetowej PZU w zakładce Relacji Inwestorskich w sekcji Raporty okresowe: https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/raporty   

 

[1] Kurs zamknięcia na dzień dywidendy, tj. 12 sierpnia 2019 r.