Szczegóły

21 maja 2024

Wyniki Grupy PZU po I kwartale roku 2024

W pierwszym kwartale 2024 r. Grupa PZU zwiększyła przychody z ubezpieczeń brutto do ponad 7 mld zł, co oznacza prawie 10-procentowy wzrost rok do roku. Wypracowała zysk netto, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, w wysokości blisko 1,3 mld zł, o 9% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 17,1%. Publikacja wyników finansowych po I kw. br. zbiega się z zakończeniem etapu najważniejszych zmian organizacyjnych w Grupie PZU, które rozpoczęły się wraz z objęciem sterów w PZU SA przez nowy zarząd pod kierownictwem Artura Olecha.
  • Solidny wzrost przychodów z ubezpieczeń w I kw. br.
  • Pierwszy miesiąc pracy nowego zarządu pod znakiem profesjonalizacji kadr.
  • Wysokie zyski nie przysłaniają nam wyzwań.
  • Nowa strategia w IV kw. br.

Zarząd PZU SA, stojący na czele Grupy, działa w nowym składzie od 12 kwietnia br. – W ciągu tego krótkiego czasu skoncentrowaliśmy się na pracach nad nowym modelem organizacyjnym oraz profesjonalizacji kadry zarządzającej, zarówno w przypadku organów spółek zależnych, jak i kierowniczych stanowisk menedżerskich w centrali. Struktura Grupy jest bardzo skomplikowana i nie odpowiada obecnym wyzwaniom, jakie stoją przed nami. Będziemy ją zmieniać, aby bardziej efektywnie zarządzać obszarami biznesowymi. Cieszę się, że w wyniku tych zmian dla największej grupy finansowej w Polsce i regionie znów pracują ludzie, na jakich ona zasługuje - o dużym doświadczeniu w ubezpieczeniach lub bankowości, znani i cenieni przez rynek – podkreśla pełniący obowiązki prezesa PZU Artur Olech. W ciągu doby od ogłoszenia przez radę nadzorczą wyników konkursu na prezesa i członków zarządu PZU SA kapitalizacja notowanej na warszawskiej giełdzie spółki wzrosła o prawie 900 mln zł. Od 12 kwietnia do dziś – już o blisko 6 mld zł.

W ciągu ostatniego miesiąca dokonano zmian w radach nadzorczych i zarządach kluczowych spółek w Grupie PZU, w tym PZU Życie, TUW PZUW, TFI PZU, PZU Zdrowie, a także w należących do Grupy LINK4 oraz bankach Pekao i Alior. W wypadku spółek, w których pracami zarządów kierują oddelegowani czasowo członkowie rad nadzorczych, nowych prezesów i członków zarządów wyłonią konkursy.

- Wyniki wypracowane w I kw. 2024 r. potwierdzają silną pozycję finansową Grupy PZU. Jednocześnie mam pełną świadomość struktury bilansu i dlatego nie chcę, by wysokie zyski, jakie raportujemy, przysłoniły nam wyzwania. Wiemy, co jest do zrobienia, jeśli chodzi o core biznes PZU. Dlatego w najbliższych miesiącach priorytetem będzie wzmocnienie fundamentów biznesu ubezpieczeniowego. Najważniejszymi wyzwaniami są tu odwrócenie negatywnego trendu i poprawa rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych oraz sprawności operacyjnej w filarze zdrowia, znalezienie nowych obszarów wzrostu biznesu majątkowego, zdynamizowanie ubezpieczeń na życie. Jednocześnie będziemy maksymalizować efekty synergii w ramach Grupy w zakresie dystrybucji, kosztów i zakupów, wspólnych procesów wsparcia. PZU musi wrócić do roli autentycznego lidera rynku, dostarczającego najwyższą jakość dla klientów i pozostałych interesariuszy – mówi Artur Olech. Zapowiada też intensywne prace nad nową strategią Grupy PZU, która ma zostać ogłoszona w IV kw. tego roku, wraz z ostatecznym modelem operacyjnym.  

 

Solidny początek roku

W pierwszym kwartale tego roku Grupa PZU zanotowała wzrost przychodów brutto z ubezpieczeń do ponad 7 mld zł (+9,6% r/r) oraz zysku netto, przypisanego właścicielom jednostki dominującej, do blisko 1,3 mld zł (+9% r/r). Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 17,1%, przekraczając aktualny cel strategiczny.

W pierwszych trzech miesiącach mocnym wsparciem dla budowy zysku Grupy były zysk z działalności bankowej. Kontrybucja banków Pekao i Alior do wyniku netto w I kw. br. wyniosła 497 mln zł, co oznacza wzrost o 20,6% r/r. Co istotne, w roku 2024 przepływy dywidendowe będą generowane nie tylko przez Bank Pekao, ale także przez Alior Bank, który po raz pierwszy w historii osiągnął zdolność do wypłaty dywidendy.

Siła kapitałowa Grupy PZU daje podstawę do kontynuacji atrakcyjnej polityki dywidendowej. Zarząd PZU SA wystąpił z wnioskiem, by z zysku netto za 2023, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego z zysku netto za 2022, na wypłatę dywidendy przeznaczyć ponad 3,747 mld zł, tj. po 4,34 zł na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 17 września, a dzień wypłaty dywidendy 8 października 2024 r. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą PZU SA, a ostateczną decyzję podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. – Proponujemy wypłatę blisko o 80% wyższą od ubiegłorocznej. Stopa dywidendy wynosi prawie 8%, co oznacza utrzymanie wysokiego poziomu atrakcyjności na tle innych europejskich ubezpieczycieli oraz aktywów o zbliżonym profilu ryzyka – wskazuje Artur Olech.

 

Ubezpieczenia majątkowe

Przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły w I kw. 2024 r. o 10,9% - do 4,2 mld zł. Rentowność wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR ukształtowała się na poziomie 90,1%.

Umocniliśmy pozycję w segmencie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, gdzie nasze przychody w I kw. tego roku wzrosły o 14,5% r/r - do 1,8 mld zł. Wynik z usług ubezpieczenia w tej grupie wzrósł o 7,7% r/r - do 323 mln zł i stanowił już blisko 61% wyniku wygenerowanego przez PZU w całym segmencie ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Rok wcześniej ten udział wynosił 44,4%. Zmiana w tym kierunku korzystnie wpływa na stabilność osiąganych wyników, głównie dzięki mniejszej cykliczność cenowej w produktach pozakomunikacyjnych – mówi Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU.

Odmienna jest sytuacja w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych. - Zarówno w przypadku ubezpieczeń OC, jak i AC, rynek nie wykazuje skłonności do znaczących ruchów cenowych w górę. Zmienia się struktura wzrostu wartości odszkodowań – po kilku latach wysokiej inflacji kosztów, dziś obserwujemy dodatkowo zauważalnie rosnącą częstość szkód. Prowadzi to do pogarszania się rentowności w grupie produktów komunikacyjnych. Szczególnie jest to widoczne w przypadku ubezpieczeń OC, gdzie w ub.r. na całym polskim rynku zanotowano pierwszą od 2016 r. stratę na poziomie wyniku technicznego – zauważa CFO Grupy PZU.

 

Ubezpieczenia na życie

Przychody PZU z ubezpieczeń na życie w Polsce w I kw. 2024 r. wzrosły o 6,8% r/r - do ok. 2,1 mld zł. Marża operacyjna wyniosła 20,9% (+2,6 p.p.).

Przychody z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, które odpowiadały za ponad 90% całej sprzedaży ubezpieczeń na życie, wyniosły w I kw. br. 1,9 mld zł, co oznacza wzrost o 5,9% r/r. Rentowność w tej grupie produktów wzrosła do 17,8% (+2,6 p.p. r/r). – Wzrost przychodów z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych nastąpił dzięki pozyskaniu nowych klientów, ale był też efektem cyklicznej retaryfikacji portfela, związanej z rosnącymi kosztami usług medycznych. Na poprawę rentowności segmentu wpłynęła niższa śmiertelność i spadek szkodowości w porównaniu do tego samego okresu w ub.r. Dużym wyzwaniem dla PZU Życie pozostaje natomiast dotarcie do klienta indywidualnego, którego potrzeby są bardzo zróżnicowane. Chodzi przede wszystkim o ochronę bliskich oraz ubezpieczenia zdrowotne, które nabierają szczególnego znaczenia w kontekście postpandemicznego długu zdrowotnego – mówi Jarosław Mastalerz, p.o. prezesa PZU Życie.

W obszarze bancassurance, składka przypisana brutto pozyskana w I kw. 2024 r. we współpracy ze wszystkimi bankami wyniosła 434 mln zł, rosnąc o 40% r/r. - Składka pozyskana we współpracy z samymi Pekao i Aliorem, czyli bankami z Grupy PZU, wyniosła 303 mln zł, co oznacza wzrost o 20% r/r i pokazuje potencjał do wykorzystania poprzez dalsze zacieśnianie współpracy – dodaje Jarosław Mastalerz. Poprawa w tym obszarze to m.in. efekt zwiększenia sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z pożyczkami i kredytami hipotecznymi oraz wzrostu dynamiki sprzedaży produktów typu unit-linked, przy wciąż wysokim poziomie sprzedaży produktów z gwarantowaną stopą zwrotu.

 

Filar zdrowia

Liczba umów zdrowotnych w Grupie PZU na koniec marca 2024 r. przekroczyła 3,4 mln (+4,6% r/r). Przychody całego filaru zdrowia w I kw. br. wyniosły ponad 469 mln zł i były wyższe o 20,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Złożył się na to dynamiczny wzrost przychodów generowanych przez placówki w sieci PZU Zdrowie (+18,9% r/r) oraz przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (+21,2% r/r).

 

Filar inwestycyjny

Aktywa klientów zewnętrznych (spoza Grupy PZU) w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w I kw. 2024 r. o 35,3% r/r – do 56,9 mld zł. Aktywa klientów zewnętrznych zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o 38% r/r - do 28,7 mld zł. TFI PZU zarządza aktywami PPK o wartości 5,2 mld zł (+80% r/r), co przekłada się na ponad 21-procentowy udział w rynku PPK.

Załączniki

konferencja_wynikowa_PZU_21.05.2024.png

Typ: zdjęcie

Rozmiar 8,4MB

Pobierz plik

konferencja_wynikowa_PZU_Artur_Olech_p.o._prezesa_PZU_SA.png

Typ: zdjęcie

Rozmiar 8,1MB

Pobierz plik

konferencja_wynikowa_PZU_Jaroslaw_Mastalerz_p.o._pzezesa_PZU_Zycie_SA.png

Typ: zdjęcie

Rozmiar 8,1MB

Pobierz plik

konferencja_wynikowa_PZU_Tomasz_Kulik_czlonek_zarzadu_dyrektor_finansowy_Grupy_PZU.png

Typ: zdjęcie

Rozmiar 7,2MB

Pobierz plik

konferencja_wynikowa_PZU_1Q_2024.png

Typ: zdjęcie

Rozmiar 7,9MB

Pobierz plik