Szczegóły

23 listopada 2023

Rekordowy zysk Grupy PZU po trzech kwartałach 2023 r.

Po trzech kwartałach 2023 r. Grupa PZU wypracowała rekordowy w historii zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości prawie 4,2 mld zł. Jest on wyższy rok do roku o 62,4%. Grupa zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do blisko 20 mld zł, czyli o niemal 1,6 mld zł więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 22%, co oznacza wzrost o 6,7 p.p. r/r.

Solidne rezultaty wypracowane w podstawowej i największej wolumenowo ubezpieczeniowej części biznesu Grupy PZU zostały wsparte dobrymi wynikami portfela inwestycyjnego oraz działalności bankowej. Umożliwiło to osiągnięcie po trzech kwartałach 2023 r. zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości prawie 4,2 mld zł, co oznacza wzrost o 62,4% r/r. W samym III kw. br. zysk wyniósł bez mała 1,5 mld zł i był dwukrotnie wyższy niż w III kw. roku 2022. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) po 9 miesiącach br. wyniósł 22% (wzrost o 6,7 p.p. r/r), a w samym III kw. 22,5% (wzrost o 8,9 p.p. r/r). Jest to poziom znacznie przekraczający cel strategiczny na rok 2024 (aROE 15,5%). Zysk operacyjny całej Grupy PZU, z uwzględnieniem wchodzących w jej skład banków Pekao i Alior, po trzech kwartałach tego roku wyniósł 11,7 mld zł i był wyższy o 135% r/r.

Już po 9 miesiącach przekroczyliśmy poziom zysku netto nienotowany wcześniej nawet w ujęciu 12 miesięcy. Dla porównania, w ciągu ostatniej dekady średni roczny zysk netto oscylował w granicach 2,9 mld zł, a w ubiegłym roku wypracowaliśmy zysk w wysokości 3,374 mld zł. Obecne rekordowe wyniki pokazują naszą konsekwencję w dążeniu do zrealizowania celów strategicznych, czyli m.in. osiągnięcia poziomu 28 mld zł przychodów z ubezpieczeń brutto oraz 4,3 mld zł rocznego zysku netto do końca roku 2024. Mimo że od czterech lat działamy w wyjątkowo wymagającym otoczeniu gospodarczym, wykorzystaliśmy szanse rynkowe i zrobiliśmy wiele w obszarze produktowym, operacyjnym i zarządczym, by wykonać strategię i umocnić Grupę PZU na niekwestionowanej pozycji numer jeden. Dziś jesteśmy jeszcze silniejsi kapitałowo, bardziej odporni na zawirowania, zwinniejsi biznesowo i technologicznie i jeszcze skuteczniej budujemy wartość dla klientów i akcjonariuszy - mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

- Najnowsze wyniki potwierdzają mocny wzrostowy trend, w jakim jesteśmy od początku tego roku. Osiągnęliśmy bardzo wysoką sprawność sprzedażową i operacyjną. Przychody brutto z ubezpieczeń w ujęciu narastającym po trzech kwartałach br. wyniosły niemal 20 mld zł i były o 8,6% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy czym w samym III kw. wyniosły ponad 6,9 mld zł, rosnąc o 9,8% r/r. W tym przychody z ubezpieczeń uzyskane za granicą wzrosły w III kw. br. o 15,4% r/r, głównie dzięki zwiększonej sprzedaży na Litwie i Łotwie. W kluczowych dla nas ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim zwiększyliśmy przychody po 9 miesiącach br. o 11,5% r/r, a w samym III kw. o 12,8% r/r. Decydujące było tu utrzymanie sprzedaży w segmencie pozakomunikacyjnym oraz w komunikacyjnym autocasco. Po trzech kwartałach br. dynamika w tych dwóch grupach produktów łącznie wyniosła 15,8% r/r. Co ważne, zrealizowaliśmy ambitne plany sprzedażowe przy zachowaniu wysokiej efektywności kosztowej, czego dowodzi ponadprzeciętna rentowność flagowych dla Grupy PZU ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych na życie – dodaje prezes PZU.

W kwietniu 2023 r., w związku z wdrożeniem nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości MSSF 17 oraz zmianami makroekonomicznymi, jakie nastąpiły od czasu przyjęcia nowej strategii na lata 2021-2024, Grupa PZU dokonała rekalibracji kluczowych mierników w tym dokumencie. Między innymi zmieniła pierwotny cel dotyczący skonsolidowanego zysku netto przypisanego właścicielom jednostki dominującej w 2024 r. z 3,4 mld zł na 4,3 mld zł.

 

Działalność inwestycyjna i bankowa

Istotnym wsparciem dla wyniku Grupy PZU po 9 miesiącach 2023 r. był zysk wypracowany na portfelu inwestycyjnym (głównym, bez działalności bankowej), który przekroczył 1,9 mld zł, rosnąc o 25,8% r/r. Wpłynęło na to refinansowanie zapadających transz obligacji skarbowych przy korzystnym poziomie stóp procentowych, wzrost wyniku na instrumentach kapitałowych, a także dobre rezultaty na portfelu nieruchomości. W samym III kw. br. wynik na portfelu głównym wzrósł o 26,2% r/r do 737 mln zł. - Znaleźliśmy się w optymalnym miejscu pod względem relacji między apetytem na ryzyko a osiąganą rentownością. W obecnym otoczeniu makro pozostajemy beneficjentem wysokich rentowności obligacji, które zapewniają ponad 500 mln zł zysku z odsetek w skali kwartału. Jednocześnie utrzymujemy dywersyfikację w innych klasach aktywów, które mogą generować ponadprzeciętne stopy zwrotu – wyjaśnia Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU.

Kolejnym znaczącym komponentem wyniku Grupy PZU była kontrybucja banków. – Z uwagi na wysoki poziom bazowy, nawet głęboka obniżka stóp procentowych we wrześniu nie wpłynęła znacząco na zyskowność bankowej części konglomeratu finansowego PZU. Dlatego w III kw. br. utrzymywały się bardzo dobre warunki dla działalności bankowej, które przekładały się na wyniki Pekao i Aliora. Oba banki dołożyły do wyniku jednostki dominującej po trzech kwartałach br. 1,4 mld zł, tj. ponad pięciokrotnie więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Kontrybucja banków w samym III kw. wyniosła 523 mln zł – dodaje CFO Grupy PZU. – Pomimo możliwych dalszych obniżek stóp oraz wpływu potencjalnych nowych regulacji w sektorze, solidna pozycja kapitałowa Pekao i Aliora oraz ich profil ryzyka sprawiają, że spodziewamy się, iż w perspektywie średnioterminowej oba banki będą wciąż beneficjentami sytuacji na rynku i będą generowały solidny wynik dla akcjonariuszy PZU SA – podkreślił Tomasz Kulik.

 

Ubezpieczenia majątkowe

Przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły po trzech kwartałach tego roku o 11,5% r/r - do 11,9 mld zł. W samym III kw. wyniosły ponad 4,2 mld zł, czyli zwiększyły się o 12,8%, przy czym w przypadku segmentu korporacyjnego wzrost wyniósł 21,6% r/r. Rentowność w tym dziale ubezpieczeń, wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR, ukształtowała się po trzech kwartałach br. na bardzo korzystnym poziomie 84,8% (w samym III kw. 85,9%).

- Rozwijamy sprzedaż produktów innych niż komunikacyjne, czyli np. ubezpieczeń masowych i korporacyjnych od ognia i innych szkód rzeczowych, NNW czy pozostałych masowych, jak ubezpieczenia podróżne, domów i mieszkań, rolne. Po trzecim kwartale 2023 r. przychody w grupie ubezpieczeń majątkowych pozakomunikacyjnych przekroczyły 5,1 mld zł, co daje roczną dynamikę na poziomie 15,4%. W samym III kw. ich sprzedaż wzrosła o 17,9% r/r. Wynik na produktach pozakomunikacyjnych po trzech kwartałach br. przekroczył 1 mld zł i stanowił już 46,3% wyniku całego działu ubezpieczeń majątkowych, co oznacza wzrost udziału o 4 p.p. r/r. Biorąc pod uwagę pozycję rynkową i skalę działania PZU, zwiększanie sprzedaży w segmencie pozakomunikacyjnym będzie podtrzymywało ten trend. Tym bardziej, że ubezpieczenia tego rodzaju są w znacznie mniejszym stopniu produktami cyklicznymi niż ubezpieczenia komunikacyjne - wskazuje Tomasz Kulik.

Wzrost przychodów w segmencie komunikacyjnym był widoczny głównie dzięki dynamice w produktach AC. W III kw. 2023 r. wyniosła ona 16,1% r/r, na co wpłynęła zarówno większa liczba polis - wynikająca z lepszej dostępności samochodów, wzrostu importu i ożywienia na rynku leasingu - jak i wyższa wartość ubezpieczanych pojazdów. Natomiast w OC komunikacyjnym trzeci kwartał br. był kolejnym, w którym ceny pozostawały na niskim poziomie, głównie dzięki wciąż niższej w stosunku do lat sprzed pandemii częstości szkód.

 

Ubezpieczenia na życie

Przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce narastająco po trzech kwartałach br. wyniosły blisko 6 mld zł, co oznacza wzrost o 1% r/r. W samym III kw. zwiększyły się o 2,2% r/r – do 2 mld zł. Rentowność w tym dziale po 9 miesiącach br. wzrosła do 23,3%, tj. o 3,3 p.p.

- Prowadzimy bardzo intensywne działania promujące bezpieczeństwo zdrowotne i finansowe, zachęcając Polaków do zadbania o siebie i bliskich. W samym III kw. br. zwiększyliśmy przychody z ubezpieczeń indywidualnych ochronnych o 17,5% r/r – do 161 mln zł, głównie dzięki wysokiej sprzedaży ubezpieczeń ochronnych z udziałem w zysku PZU Gwarantowane Jutro. Nadal dużą popularnością wśród klientów cieszyły się również indywidualne ubezpieczenia na życie i dożycie z gwarantowaną stopą zwrotu i jednorazową składką - Single Premium Endowment, dostępne w naszych oddziałach oraz we współpracy z Bankiem Pekao, Alior Bankiem i VeloBankiem. Po 9 miesiącach br. przypis składki z produktów SPE sięgnął blisko 342 mln zł - mówi Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

Przychody w najważniejszym dla PZU Życie segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych w III kw. br. zwiększyły się do blisko 1,83 mld zł (wzrost o 0,9% r/r), a marża operacyjna wyniosła 25,8%, co oznacza powrót do poziomów sprzed pandemii. Ważnym elementem utrzymania atrakcyjności oferty grupowej są dodatki zdrowotne, zapewniające m.in. dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów.

Liczba wszystkich umów zdrowotnych w Grupie PZU na koniec III kw. tego roku przekroczyła 3,4 mln (wzrost o 7,7% r/r). Przychody całego filaru zdrowie po 9 miesiącach 2023 r. wyniosły blisko 1,2 mld zł i były wyższe o 24,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W samym III kw. br. przychody w filarze zdrowie sięgnęły 406 mln zł, co oznacza dynamikę na poziomie 20,9% r/r - złożył się na to wzrost przychodów generowanych przez placówki w sieci PZU Zdrowie (o 22,8% r/r) oraz przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 19,5% r/r).

 

Aktywa pod zarządzaniem

W filarze inwestycje aktywa klientów zewnętrznych (spoza Grupy PZU) w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły po trzech kwartałach 2023 r. o 56% r/r – do 48 mld zł. Aktywa zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o 92% r/r – do 24 mld zł. TFI PZU pozostaje jednym z liderów rynku pod względem sprzedaży netto funduszy, która po 9 miesiącach br. wyniosła 2,24 mld zł, a także mocnym wiceliderem rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych, zarządzającym aktywami o wartości 3,8 mld zł (blisko 21-procentowy udział w rynku PPK pod tym względem).

 

Siła kapitałowa

Wskaźnik Wypłacalność II dla Grupy PZU na poziomie 227% przekracza znacznie cel wyznaczony w strategii, a także średnią dla europejskich ubezpieczycieli. W ratingu S&P PZU utrzymuje ocenę A- z perspektywą stabilną – jedną z najwyższych w polskim sektorze finansowym. Mocna pozycja kapitałowa pozwala Grupie PZU na kontynuowanie realizacji atrakcyjnej polityki dywidendowej. 28 września br. PZU wypłacił ponad 2 mld zł akcjonariuszom – po 2,40 zł na akcję. Od 2020 r. do dziś spółka wypłaciła z tytułu dywidendy łącznie ponad 6,7 mld zł. W ciągu ostatnich czterech lat wartość giełdowa PZU wzrosła o ponad połowę, do 40,5 mld zł, a jego akcje są notowane na historycznie wysokim poziomie