TUW PZUW pierwszym polskim towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych z oceną ratingową.

25 czerwca 2018 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings przyznała ocenę ratingową dla TUW PZUW na poziomie A-. Oznacza to, że TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest pierwszym polskim TUWem i drugą spółką z Grupy PZU z oceną ratingową.

- Rating na poziomie A- to potwierdzenie wiarygodności TUW PZUW na arenie międzynarodowej i mandat zaufania do przyjętej strategii rozwoju spółki. Jedną z kluczowych dla nas wartości wynikających z faktu otrzymania oceny ratingowej - poza prestiżem i elitarnością posiadania ratingu – jest także honorowanie polis TUW PZUW przez międzynarodowe instytucje finansowe kredytujące polskie i międzynarodowe inwestycje prowadzone przez klientów TUW PZUW. Ocena ratingowa, oprócz kwestii wizerunkowych, stanowi więc także ważny element uwiarygodnienia TUW PZUW w kontekście biznesowym, zarówno na rynku międzynarodowym, jak i w Polsce - powiedział Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Ocena ratingowa na poziomie A- oznacza niski poziom ryzyka kredytowego, wysoką wiarygodność finansową i zdolność do obsługi zobowiązań oraz przeciętną odporność na wpływ niekorzystnych warunków gospodarczych utrzymujących się przez dłuższy czas. Znaki „+” lub „–” mają charakter pomocniczy i dodawane są w celu dokładniejszego określenia różnic ryzyka w ramach jednej kategorii (wskazują one, że profil ryzyka kredytowego ocenianego podmiotu jest nieco lepszy lub gorszy od typowego profilu ryzyka dla danej kategorii ratingu).

Ryzyko kredytowe wyrażone ratingami agencji S&P Global Ratings określane jest w 20-stopniowej skali – analogicznej do tradycyjnej skali stosowanej powszechnie przez międzynarodowe agencje ratingowe. Zapewnia to porównywalność ratingów i ułatwia ich użytkownikom korzystanie z ratingów przyznawanych przez kilka różnych agencji. Obecnie cztery towarzystwa ubezpieczeń i reasekuracji posiadają ocenę ratingową: PZU SA, TUW PZUW i Polskie Towarzystwo Reasekuracji na poziomie A- oraz TUiR WARTA SA na poziomie A+.

S&P Global Ratings jest największą i najbardziej znaną globalną agencją ratingową specjalizującą się w analizowaniu ryzyka kredytowego związanego z działalnością emitentów papierów dłużnych. Oceny ratingowe sporządzane przez analityków S&P Global Ratings wykorzystywane są zarówno przez inwestorów, jak i innych uczestników rynku, którzy chcą uwzględnić ryzyko kredytowe w procesie podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych i biznesowych.

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest odpowiedzią Grupy Kapitałowej PZU na coraz szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi, które dają możliwość lepszego zarządzania ryzykiem, optymalizacji  kosztów kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia dla podmiotów korporacyjnych i szpitali.

Idea wzajemności leży u podstaw ubezpieczeń i nie była ona obca również na terytorium Polski. Pierwsze umowy oparte na zasadzie wzajemności pojawiły się już w XVIII w. TUW PZUW kontynuuje te tradycje, wracając do źródeł ochrony ubezpieczeniowej na polskim rynku. Ubezpieczenia wzajemne umożliwiają lepsze zarządzanie ryzykiem, optymalizację kosztów kontraktów oraz skrócenie czasu zawierania umów ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest drugą, obok spółki akcyjnej, dopuszczoną przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej formą wykonywania działalności ubezpieczeniowej, w której zakład ubezpieczeń ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, a przy uzależnieniu członkostwa od zawarcia umowy ubezpieczenia umożliwia powstanie wspólnot ubezpieczonych (Związków Wzajemności Członkowskiej). Członkowie TUW są jednocześnie jego „właścicielami”. Gwarancją bezpieczeństwa finansowego jest zarówno silna pozycja kapitałowa i wiarygodność Grupy PZU, jak i podleganie pełnemu nadzorowi KNF. 

Zgodnie z założeniami strategii, w pierwszej fazie działalności TUW PZUW skupił się na trzech segmentach rynku: podmiotach szpitalnych, klientach korporacyjnych oraz programach typu affinity. Od 2018 r. swoją ubezpieczeniową grupę docelową firma wzbogaciła o jednostki samorządu terytorialnego.

Załączniki