Łódź przystąpiła do TUW PZUW

TUW PZUW będzie ubezpieczycielem Miasta Łodzi w latach 2018-2020. Łódź jest pierwszym tak dużym samorządem w Polsce, który przystąpił do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest odpowiedzią Grupy PZU na coraz szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi, które umożliwiają skuteczne zarządzanie ryzykiem, optymalizację kosztów kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia dla podmiotów korporacyjnych, szpitali i samorządów.

- Samorządy będą od 2018 r. kluczowym segmentem działalności i strategiczną grupą docelową dla oferty ubezpieczeniowej TUW PZUW. Dlatego tym bardziej się cieszę, że już teraz tak duże miasto jak Łódź jest naszym klientem. – powiedział Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW.

Konstrukcja programu ubezpieczeniowego według zasady pełnej wzajemności stwarza możliwość ścisłej współpracy przy ograniczaniu szkodowości, a co za tym idzie optymalizacji płaconej przez miasto składki ubezpieczeniowej. W tej konstrukcji ostateczne koszty ubezpieczenia mogą być niższe od tych, jakie zostały wstępnie wynegocjowane. Taka forma przeprowadzenia postępowania jest nowatorska w skali polskiego samorządu.

- Wynegocjowana treść umowy ubezpieczenia zapewnia bezpieczeństwo ochrony ubezpieczeniowej Miasta Łodzi oraz jego mieszkańców. W szczególności dotyczy to  likwidacji i pokrycia szkód OC o charakterze frekwencyjnym. Umowa nie wprowadza franszyz oraz gwarantuje przeprowadzenie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela – powiedział Michał Chmielewski, dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest drugą, obok spółki akcyjnej, dopuszczoną przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej formą wykonywania działalności ubezpieczeniowej, w której zakład ubezpieczeń ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, a przy uzależnieniu członkostwa od zawarcia umowy ubezpieczenia umożliwia powstanie wspólnot ubezpieczonych (Związków Wzajemności Członkowskiej). Gwarancją bezpieczeństwa finansowego jest zarówno silna pozycja kapitałowa i wiarygodność Grupy PZU, jak i podleganie pełnemu nadzorowi KNF.

W 2016 r. – pierwszym pełnym roku działalności – TUW PZUW osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe. Towarzystwo mogło pochwalić się w tym okresie przypisem składki o wartości ponad 137 mln zł i zaangażowaniem ponad 100 pracowników. Zgodnie z założeniami strategii w pierwszej fazie działalności TUW PZUW skupił się na trzech segmentach rynku: strategicznych spółkach Skarbu Państwa, podmiotach szpitalnych oraz programach typu affinity. W kolejnej fazie rozwoju swoją ubezpieczeniową grupę docelową TUW PZUW chce rozwijać o jednostki samorządu terytorialnego.