Szczegóły

19 listopada 2020

Wyniki Grupy PZU w III kwartale 2020 roku

Grupa PZU w III kwartale 2020 roku potwierdziła wysoką odporność modelu biznesowego w trudnych warunkach gospodarczych. Przypis składki wyniósł 5,6 mld zł, a zysk netto przypisany jednostce dominującej 890 mln zł.

– W III kwartale mieliśmy sytuację,  w której dywersyfikacja biznesu Grupy PZU okazała się istotnym czynnikiem dla osiągniętych wyników. Z jednej strony zanotowaliśmy niższą sprzedaż w ubezpieczaniach komunikacyjnych, spowodowaną spowolnieniem na rynku sprzedaży samochodów, z  drugiej jednak – wzrosła sprzedaż po stronie ubezpieczeń na życie, głównie z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na ubezpieczenia ochronne. W rezultacie niższe wpływy na rynku majątkowym zostały zrekompensowane większymi przepływami z biznesu życiowego. Wyniki sprzedażowe w III kwartale 2020 roku ukształtowały się na poziomie porównywalnym do III kwartału ubiegłego roku, kiedy to sytuacja gospodarcza wyglądała zupełnie inaczej. Nie bez znaczenia jest fakt, że struktura Grupy o charakterze konglomeratu pozwala nam równoważyć negatywne zmiany popytowe w różnych liniach produktowych, nawet w tak wymagających warunkach jak wywołane pandemią.  Ponadto, elastyczne struktury dystrybucji oraz możliwość dynamicznego dostosowania ofert w oparciu o modele cyfrowe pozwalają nam efektywnie wykorzystywać tę przewagę na poziomie generowanego zysku netto. Rentowność mierzona wskaźnikiem ROE w III kwartale wyniosła 20,4%, co jest ponadprzeciętnym wynikiem na rynku polskim i europejskim – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA.

W III kwartale zysk netto przypisany jednostce dominującej wyniósł 890 mln zł (wzrost o 1% r/r); wynik na samej działalności ubezpieczeniowej wyniósł 785 mln zł, co oznacza wzrost o 12% r/r.

- Biznes ubezpieczeniowy PZU wykazał dużą odporność na negatywne skutki pandemii oraz wysokie zdolności adaptacyjne do zmieniających się potrzeb klientów. Z wyłączeniem odpisów związanych z aktywami bankowymi oraz dodatkowymi rezerwami  Grupa wygenerowała w pierwszych trzech kwartałach wynik netto w wysokości 2,8 mld zł, czyli o 17% więcej rok do roku. Dynamika wyniku na działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej była jeszcze wyższa i wyniosła 24% r/r. Jest to efekt rozwoju biznesu, ścisłej kontroli kosztów oraz działań na rzecz efektywności m.in. w obszarze cyfryzacji. W ujęciu narastającym marża na ubezpieczeniach grupowych wyniosła 25,7%, a wskaźnik mieszany w ubezpieczeniach majątkowych 88,7%. Portfel inwestycyjny Grupy PZU został bardzo dobrze przygotowany na spowolnienie gospodarcze i wygenerował zwrot, który aż o 3,3 punktu procentowego przekroczył stopę wolną od ryzyka. Wszystkie te wskaźniki są istotnie lepsze w porównaniu do ubiegłego roku i poziomów założonych w strategii – mówi Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

PZU jest jednym z największych operatorów medycznych w Polsce. Na koniec III kwartału 2020 roku PZU Zdrowie miało podpisanych 2,7 mln umów. W ramach oferty PZU klienci mieli dostęp do 2 200 współpracujących partnerów medycznych, 130 lokalizacji Grupy PZU, 48 szpitali oraz 2 200 lekarzy.

– W minionych kwartałach koncentrowaliśmy się na umacnianiu pozycji lidera na rynku ubezpieczeń na życie. Po pierwszym półroczu osiągnęliśmy poziom 42,4% udziałów w tym segmencie, a w trzecim kwartale zanotowaliśmy rekordowy przypis składki z ubezpieczeń indywidualnych, który wyniósł 476 mln zł. Doskonałe wyniki po dziewięciu miesiącach 2020 roku zanotowało także PZU Zdrowie – osiągnęło 685 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 23% r/r. Było to możliwe dzięki sprzedaży kolejnych dodatków zdrowotnych do produktów ochronnych, umożliwiających m.in. dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów. Z uwagi na rozwój pandemii sukcesywnie zwiększamy także skalę zdalnych usług medycznych, co jest obecnie ważnym elementem budowy przewagi konkurencyjnej – podkreśla Aleksandra Agatowska, która pełni obowiązki prezesa PZU Życie.

Grupa PZU przeznaczyła ponad 20 milionów złotych na walkę ze skutkami pandemii. Z puli tej został zakupiony m.in. sprzęt medyczny dla szpitali, środki ochronne dla personelu medycznego, policji i straży granicznej. Do szpitali zakaźnych trafiło także prawie tysiąc nowoczesnych urządzeń, które zdalnie monitorują parametry życiowe pacjentów. PZU jest także operatorem linii pomocowych dla seniorów i personelu medycznego.

Pozycja kapitałowa PZU pozostaje silna. Wskaźnik Wypłacalność II (Solvency II) na koniec II kwartału 2020 roku wyniósł 258% i był zauważalnie wyższy od średniej dla europejskich ubezpieczycieli. 27 sierpnia 2020 roku agencja S&P Global Services podtrzymała rating „A- z perspektywą „stabilną”. 

Kluczowe osiągnięcia Grupy PZU w trzecim kwartale 2020 roku:

 • Rekordowy udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń na życie w Polsce (dane po II kwartale) na poziomie 42,4%, tj. wzrost o 2,9 p.p, r/r
 • Utrzymanie pozycji lidera (dane po II kwartale) w ubezpieczeniach na życie ze składką okresową (udział w rynku 45,6%)
 • Rekordowy przypis składki z ubezpieczeń indywidualnych (476 mln zł) -  motorem ubezpieczenia ochronne na życie (wzrost przypisu składki +33% r/r)
 • Dalszy dynamiczny wzrost popytu na prywatne usługi medyczne; przychody PZU Zdrowie wyższe o 23% r/r w pierwszych trzech kwartałach 2020
 • TFI PZU – jednym z liderów sprzedaży funduszy i wzrostu aktywów pod zarządzaniem – pozyskane od klientów blisko 0,6 mld zł podczas, gdy odpływy na całym rynku wyniosły w pierwszych trzech kwartałach blisko 9 mld zł
 • Dalsze wzmacnianie współpracy z bankami skutkujące istotnym wzrostem nowej sprzedaży ubezpieczeń życiowych ochronnych w kanale bankowym oraz liczby ubezpieczonych
 • Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i IK w III kw. 2020 na poziomie 24,7%  oraz 25,7% w ujęciu narastającym - powyżej strategicznych poziomów
 • Poprawa rentowności w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce na poziomie – wskaźnik mieszany niższy o 2,8 p.p. r/r po zniesieniu lockdownu; pomimo szkód związanych ze zjawiskami atmosferycznymi w segmencie pozakomunikacyjnym, łączna rentowność na ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce na poziomach lepszych od założonych w strategii
 • Wysoki zwrot na portfelu głównym: 3,9 p.p. powyżej RFR w III kw. 2020 i 3,3 p.p. narastająco, powyżej ambicji strategicznych mimo trudniejszej sytuacji na rynkach finansowych
 • Koszty pod ścisłą kontrolą – mimo presji na wzrost wynagrodzeń oraz dodatkowych kosztów związanych z pandemią COVID-19, wskaźnik kosztów wyniósł 6,3% w III kw. 2020 roku
 • Zwrot na kapitale w III kw. na poziomie 20,4%; PZU wśród ubezpieczycieli osiągających najwyższe zwroty na kapitale w Europie

Załączniki

Wyniki_finansowe_Grupy_PZU_w_III_kw._2020.jpg

Typ: zdjęcie

Rozmiar 83,6kB

Pobierz plik