Szczegóły

19 maja 2022

Dobry początek roku. Wyniki Grupy PZU po pierwszym kwartale 2022 r.

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa PZU zwiększyła przypis składki ubezpieczeniowej brutto do blisko 6,3 mld zł, co stanowi najwyższą wartość, w porównaniu z analogicznym okresem lat ubiegłych. Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł 758 mln zł, co implikuje zwrot na kapitale na wysokim poziomie 17,8%. Z wyłączeniem zdarzenia jednorazowego z I kw. ub.r. (wzrost wyceny akcji spółki z branży logistycznej), zysk jest wyższy o 52,5% rok do roku.

- Rozpoczęliśmy ten rok z bardzo dobrymi wynikami zarówno pod względem wielkości sprzedaży ubezpieczeń, jak i rentowności. Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, oddziałującego na nastroje i decyzje konsumentów i firm, składka zebrana w pierwszym kwartale sięgnęła 6,3 mld zł. Wzrosła nie tylko rok do roku, ale też osiągnęła najwyższą wartość, jaka została dotychczas odnotowana przez Grupę PZU w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku. Przede wszystkim wzrosła w Polsce o 12,1% rok do roku sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w obszarze pozakomunikacyjnym, zwłaszcza w segmencie masowym. Co istotne, w warunkach powracającej do przedpandemicznego poziomu częstości szkód i przy rosnącej z powodu inflacji ich wartości, utrzymaliśmy wysoką rentowność ubezpieczeń majątkowych - wskazuje dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Zysk netto Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wyniósł 758 mln zł (wobec 880 mln zł w I kw. 2021 r.). Zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 17,8% przekracza cel strategiczny, a wynik ten lokuje Grupę PZU wśród najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie. – To satysfakcjonujące rezultaty. Trzeba pamiętać, że choć w pierwszym kwartale ubiegłego roku wynik był o kilkanaście procent wyższy, to aż 44% tej kwoty stanowił wówczas zysk na wycenie spółki z branży logistycznej w portfelu PZU. Gdybyśmy pominęli to jednorazowe zdarzenie, to zysk po I kw. 2022 r. jest wyższy rok do roku o 52,5% - wyjaśnia Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO PZU. - Pomimo wzrostu częstości szkód w I kw. br. roku o 1,7% r/r, wysokiej inflacji i rosnących kursów walut, wpływających m.in. na wzrost cen części do napraw, co przekłada się na wyższe koszty odszkodowań i świadczeń, PZU poprawił rentowność w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Wskaźnik mieszany (COR) w I kw. wyniósł 92% wobec 94% rok wcześniej. Rentowność w całym obszarze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce w I kw. również pozostała wysoka - wskaźnik mieszany wyniósł 90%. Poprawiliśmy także rentowność techniczną w ubezpieczeniach na życie, co świadczy o bardzo solidnych fundamentach działalności ubezpieczeniowej - dodaje.

- Już trzeci rok działamy w nadzwyczajnych, pełnych zawirowań warunkach rynkowych, będących następstwem najpierw pandemii, a dziś przede wszystkim wojny w Ukrainie. Mimo to konsekwentnie rozwijamy nasz biznes i realizujemy cele strategiczne, a pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje bardzo silna. Nasz wskaźnik wypłacalności Solvency II na koniec 2021 r. osiągnął poziom 221%, znacznie powyżej średniej dla europejskich ubezpieczycieli. W połączeniu z wysokimi ocenami ratingowymi, w tym wskazującymi na niskie ryzyko negatywnego wpływu czynników ESG, potwierdza to duże bezpieczeństwo działalności Grupy PZU -  mówi prezes PZU.

Inwestycje i bankowość

Ponownie Grupa PZU odnotowała bardzo dobry wynik inwestycyjny - zwrot na portfelu w I kw. br. przekroczył 4,1%. – Kompozycja naszego portfela inwestycyjnego jest idealna na niepewne czasy i zmienność na rynku. Instrumenty dłużne stanowią 83% w jego strukturze, w tym 65% dług skarbowy. Pozycja walutowa jest zamknięta, a ekspozycja na zmienne klasy aktywów, jak akcje - ograniczona, stąd tak dobre wyniki osiągane przez PZU w tym i poprzednich kwartałach. Struktura portfela sprawia, że jesteśmy i będziemy beneficjentem wyższych stóp procentowych, co jest już częściowo widoczne w wynikach. Obecna sytuacja na rynku długu, gdzie rentowność obligacji skarbowych jest najwyższa od prawie 14 lat, będzie pozwalała nam na odnawianie zapadających obligacji po wyższych stopach. Konsekwentna budowa pozycji na nieruchomościach również w istotny sposób przyczynia się do zwiększenia zwrotów na portfelu głównym. Bardzo pozytywnie działają też inwestycje w starannie wyselekcjonowane spółki z sektora technologicznego - mówi Tomasz Kulik.

Obok rezultatów osiągniętych z działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej, do dobrego wyniku w I kw. 2022 r. przyczyniła się także dynamicznie rosnąca kontrybucja działalności bankowej, której sprzyjała restrykcyjna polityka pieniężna, korzystnie wpływająca na przychody odsetkowe. W tym okresie banki z Grupy PZU – Bank Pekao i Alior Bank - dodały do wyniku netto jednostki dominującej 241 mln zł, co stanowi  wzrost o 180% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Rozwój działalności

Przypis składki brutto w I kw. 2022 r. sięgnął 6,3 mld zł, co oznacza wzrost o 1,7% rok do roku. Na rynku polskim najmocniej wzrosła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – o 6,1% r/r do 3,6 mld zł. Szczególnie mocny wzrost nastąpił w segmencie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych (o 12,1% r/r), zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń masowych (o 12,6 % r/r do 1,1 mld zł) oraz korporacyjnych (o 10,7% r/r do ponad 370 mln zł). Rosła sprzedaż m.in. ubezpieczeń mieszkaniowych, ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, ubezpieczeń maszyn i sprzętu budowlanego, a także ubezpieczeń rolnych, w tym dotowanych ubezpieczeń upraw.

W pierwszych miesiącach br. PZU wdrożył szereg nowych i unikatowych produktów, w tym we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Zawarł porozumienie strategiczne z Bankiem Ochrony Środowiska, dzięki któremu klienci banku będą mogli korzystać z oferty ubezpieczyciela w ramach wspólnego pakietu usług (na początek z nowatorskiego ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych). Ponadto, ubezpieczyciel wprowadził wspólnie z polsko-brytyjskim startupem Simpl.rent specjalną ofertę ubezpieczeń dla właścicieli i zarządzających mieszkaniami na wynajem oraz najemców (w tym pierwsze na rynku ubezpieczenie płatności czynszu), czy ochronę w przypadku braku możliwości udziału w koncercie, teatralnej premierze, sportowej gali dla klientów eBilet.pl - największego w Polsce serwisu internetowego z biletami na wydarzenia sportowe i kulturalne.

Przypis składki z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrósł o 2,3% r/r. Stało się to przede wszystkim dzięki zwiększeniu sprzedaży ubezpieczeń autocasco o 9,8% rok do roku. W I kw. 2022 r. PZU wdrożył szereg nowych produktów i usług w ramach rozbudowywanego ekosystemu dla kierowców. Ubezpieczyciel przygotował kompleksową ofertę  PZU AC + OC + NNW + assistance w wariancie Super z możliwością płatności abonamentowej, oferując w cenie m.in. wyjątkową usługę profesjonalnego badania technicznego i wyceny samochodu używanego, który klient zamierza nabyć. Rozszerzone zostały także usługi assistance dla samochodów ciężarowych i autobusów w ubezpieczeniu PZU Pomoc w Drodze w wariancie Super Truck. Korporacyjnym klientom flotowym zaoferowano nowoczesny system PZU iFlota, który pomaga zarządzać flotami, ograniczać szkody i kontrolować koszty.

Przypis składki w ubezpieczeniach na życie w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wyniósł blisko 2,1 mld zł (wobec 2,2 mld zł rok wcześniej). Wzrosła sprzedaż ubezpieczeń na życie grupowych i indywidualnie kontynuowanych – o 1,8% r/r do blisko 1,8 mld zł. W początku br. liczba zgonów w Polsce pozostawała na poziomie powyżej przeciętnych wartości dla tego okresu roku przed pandemią, ale była istotnie niższa niż w I kw. 2021 r. W rezultacie szkodowość segmentu ubezpieczeń grupowych i IK była niższa o 4,8 p.p. r/r. – Poprawiliśmy marżę operacyjną w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych oraz w ubezpieczeniach indywidualnych. W pierwszym z segmentów wzrosła do 13,1%, czyli o 2,9 p.p rok do roku, a w drugim do 27,3%, czyli o 11,5 p.p. rok do roku. Konsekwentnie rosną przychody z umów dodatkowych do ubezpieczeń kontynuowanych, w tym na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy, a także do produktów grupowych ochronnych. W I kw. 2022 r. o 5% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego wzrosła też sprzedaż indywidualnych produktów ochronnych - mówi Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

Ponownie wysoka była dynamika przychodów Grupy PZU w obszarze zdrowia, które w I kw. 2022 r. wzrosły o 14,7% r/r do 323 mln zł. Wzrost dotyczył zarówno przychodów z rosnącej liczby placówek medycznych PZU Zdrowie (o 19,2% r/r), jak i ubezpieczeń i abonamentów zdrowotnych. Portfel ubezpieczeń zdrowotnych rośnie zwłaszcza w zakresie umów ambulatoryjnych oraz dodatków do ubezpieczeń kontynuowanych. Poszerzenie bazy klientów oraz dostępności usług przyniosło wzrost liczby aktywnych umów zdrowotnych w Grupie PZU do ok. 3,1 mln.

Początek roku 2022 przyniósł także umocnienie pozycji TFI PZU, mimo że z całego rynku funduszy odpłynęło netto w I kw. br. ok. 13 mld zł. TFI PZU było jedynym towarzystwem z dodatnią sprzedażą netto w każdym miesiącu pierwszego kwartału, a aktywa przez nie zarządzane wzrosły rok do roku o 4% do 13,2 mld zł. W styczniu do oferty na platformie inPZU wprowadzono 7 nowych funduszy indeksowych, które dają możliwość inwestowania w wiodące globalne spółki m.in. na sektorze OZE, IT, nieruchomości czy złota. Uwagę zwraca korzystna struktura aktywów TFI PZU, z dominującym udziałem tych związanych z trzecim filarem emerytalnym (PPE i PPK). W przypadku PPK, TFI PZU zajmuje na rynku drugie miejsce pod względem wartości aktywów i pierwsze pod względem liczby pozyskanych firm.

Ponad 12 mln zł na pomoc dla Ukrainy

Od początku napaści Rosji na Ukrainę, Grupa PZU aktywnie działa na rzecz pomocy obywatelom zaatakowanego sąsiada. Na bezprecedensową w historii sektora ubezpieczeniowego akcję dystrybucji polis OC komunikacyjnego dla pojazdów uchodźców, za które składki pokryło PZU, ubezpieczyciel przeznaczył 7,5 mln zł. Kolejne 4,5 mln zł to kwota wsparcia rzeczowego przekazanego Ukraińcom. - Odpowiedzialność i wrażliwość społeczna to znak rozpoznawczy marki PZU, dlatego szeroko włączyliśmy się w ogólnonarodową akcję solidarności z Ukrainą. Ogromne zainteresowanie Ukraińców oferowanym przez PZU 30-dniowym OC granicznym pokazało, jak bardzo potrzebne były działania, które ludziom uciekającym przed wojną rozwiązywały praktyczne problemy. Przy tej okazji, raz jeszcze chcę podziękować wszystkim zaangażowanym w niesienie pomocy, szczególnie zaś agentom i pracownikom PZU, którzy nieprzerwanie przez dwa miesiące dyżurowali na przejściach granicznych – mówi Beata Kozłowska-Chyła.

Ponadto wszyscy uchodźcy ukraińscy mogą korzystać z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej, badań oraz konsultacji specjalistycznych w ponad 50 placówkach medycznych PZU Zdrowie, które świadczą usługi w ramach NFZ. Grupa PZU jest również operatorem stworzonej przez Ministerstwo Zdrowia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu dla obywateli Ukrainy. Udostępniła też mobilne punkty medyczne w Medyce i Przemyślu. Całkowity rozmiar pomocy Grupy PZU dla Ukraińców przekroczył 12 mln zł.

Ubezpieczyciel pomaga również pracownikom swoich spółek na Ukrainie i ich rodzinom. Do dziś do Polski dotarło ok. 130 osób, w tym ponad 40 dzieci. Są one pod opieką Grupy PZU, która zapewnia im zakwaterowanie, opiekę medyczną, wsparcie psychologów, środki niezbędne do życia oraz plan aktywizacji zawodowej. Grupa PZU prowadzi działalność na Ukrainie od roku 2005 poprzez grupę PZU Ukraina, którą tworzą spółki: ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie oraz assistance. W 2021 r. składki ubezpieczeniowe zebrane na Ukrainie stanowiły 1,3% całego przypisu składki Grupy PZU. Spółki zależne na Ukrainie w chwili wybuchu wojny zatrudniały ok. 800 osób i miały 103 placówki, w tym 87 własnych. Nadal działa większość placówek własnych, a połowa pracowników PZU Ukraina pracuje w miarę możliwości zdalnie. Ukraińskie spółki PZU regulują na bieżąco zobowiązania pracownicze, podatkowe, rozliczenia z partnerami oraz inne, płynność finansowa jest zapewniona. Ukraińscy klienci mogą kupować obowiązkowe OC komunikacyjne, AC, ubezpieczenia turystyczne wymagane przy wyjazdach za granicę i Zielone Karty. Działają centra kontaktowe i infolinie assistance.

 

Główne osiągnięcia Grupy PZU w I kwartale 2022 r.

 

Wyniki finansowe

 • Zysk netto 758 mln zł. Po oczyszczeniu wyniku z I kw. 2021 r. z jednorazowego zdarzenia (zysk na wycenie spółki z branży logistycznej w portfelu PZU) oznacza to wzrost o 52,5% r/r.
 • Zwrot na kapitale na poziomie 17,8% - powyżej celów strategicznych.  PZU konsekwentnie wśród ubezpieczycieli osiągających najwyższe zwroty na kapitale w Europie.
 • Wysoka rentowność ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – wskaźnik mieszany na poziomie 90% - bez istotnych zmian r/r, mimo rozluźnienia obostrzeń związanych z COVID-19, znacznie wyższej częstości szkód i inflacji szkodowej.
 • Widoczna poprawa marży operacyjnej w ubezpieczeniach Grupowych i IK – do 13,1% w porównaniu do 10,2% w I kw. 2021 r. i 7,4% w IV kw. 2021 r.
 • Bardzo dobry wynik inwestycyjny, zwrot na portfelu przekroczył 4,1%. Wzrost wyniku odsetkowego, korzystne poziomy stóp procentowych przy refinansowaniu zapadających transz obligacji skarbowych.
 • Koszty pod ścisłą kontrolą. Wskaźnik kosztów wyniósł 7,26% - poprawa kw/ kw bez zmian r/r.

Rozwój biznesu

 • Przypis składki brutto sięgnął 6,3 mld zł, tj. najwyższego dotychczas poziomu w pierwszym kwartale roku.
 • Istotny wzrost sprzedaży w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych (+12,1% r/r), szczególnie w obszarze ubezpieczeń masowych (+12,6 % r/r).
 • Składka przypisana w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mimo spadających cen, wzrosła o 2,3% r/r. Przyspieszenie w AC – wzrost składki o 9,8% r/r.
 • Dalszy dynamiczny wzrost popytu na prywatne usługi medyczne. Przychody w obszarze zdrowia wyższe o 14,7% r/r, wysokie wzrosty zarówno w przychodach generowanych przez placówki (+19,2% r/r), jak i w ubezpieczeniach i abonamentach.
 • PZU TFI z największym wzrostem sprzedaży wśród towarzystw funduszy, przy odpływach netto na rynku rzędu 13 mld zł.
 • Zgromadzone aktywa netto PPK na poziomie 1,7 mld zł to niemal trzykrotność wartości sprzed roku. Pierwsze miejsce TFI PZU pod względem liczby pozyskanych firm i drugie pod względem aktywów.

 

Dodatkowe informacje:

Biuro Prasowe PZU

tel. (022) 582 58 07

e-mail: rzecznik@pzu.pl