Szczegóły

10 września 2020

Wyniki Grupy PZU po I półroczu 2020 roku

Grupa PZU w I półroczu 2020 roku osiągnęła dobre wyniki sprzedażowe, przy utrzymaniu wysokiej rentowności w głównych ubezpieczeniowych liniach biznesowych. Składka przypisana brutto w I półroczu 2020 roku wyniosła 11,7 mld zł. Wynik netto przypisany jednostce dominującej, bez uwzględnienia odpisów, wyniósł 1,6 mld zł.

- Pierwsza połowa 2020 roku to okres, w którym otoczenie biznesowe Grupy podlegało bardzo dynamicznym zmianom. Dla Grupy PZU był to test zwinności i elastyczności, w którym dążyliśmy do integracji i cyfryzacji wielu struktur korporacyjnych. Z perspektywy pierwszej połowy roku widzimy, że przyjęty model działania wykazuje dużą stabilność i odporność, pozwalając efektywnie funkcjonować nawet przy dużej zmienności rynku – zarówno po stronie oferty produktowej, jak i dopasowania się do preferencji zakupowych klientów. Jednocześnie pracujemy nad nową strategią Grupy PZU, która będzie kontynuacją, wzmocnieniem i rozszerzeniem wprowadzanych dotąd zmian. Znajdą się w niej cele i założenia mające służyć osiąganiu ponadprzeciętnych wyników finansowych, mimo niełatwej rzeczywistości biznesowej i koniunktury gospodarczej. Dalsza inwestycja w fundamentalne wartości Grupy pozwoli na jej rozwój, zwiększenie siły kapitałowej i pozycji konkurencyjnej. Liczę, że niezależnie od przyszłych zmian sytuacji gospodarczej, PZU będzie w stanie nadal generować ponadprzeciętne dywidendy dla akcjonariuszy – mówi Beata Kozłowska-Chyła, która pełni obowiązki prezesa zarządu PZU SA.

Sprzedaż w głównych liniach biznesowych utrzymywała się na bardzo dobrych poziomach. Na tym tle szczególnie widoczne były wzrosty w segmencie życiowym. Już po I kw. 2020 roku nasz udział w tym rynku wyniósł 41,8%, co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku. Było to możliwe dzięki utrzymaniu rosnącej sprzedaży w segmencie ubezpieczeń grupowych i IK oraz produktów indywidualnych. Dynamicznie rozwijał się także obszar zdrowia, gdzie przychody wzrosły o 20,6% r/r do 439 mln zł.

- Tak wysoka dynamika to rezultat bardzo dobrych wyników sprzedaży ubezpieczeń na życie i abonamentów zdrowotnych. Polacy zgłaszają popyt na usługi medyczne wysokiej jakości i my te potrzeby realizujemy. Szczególnie widoczne to było w trudnej sytuacji pandemicznej. Oferujemy ubezpieczenia medyczne i sukcesywnie budujemy portfel klientów abonamentowych w sieci własnej PZU Zdrowie – podkreśla Aleksandra Agatowska, pełniąca obowiązki prezesa PZU Życie.

PZU jest jednym z największych operatorów medycznych w Polsce. Na koniec I półrocza 2020 roku PZU Zdrowie miało podpisanych 2,7 mln umów. W ramach oferty PZU klienci mieli dostęp do 2,2 tys. współpracujących partnerów medycznych, 130 lokalizacji Grupy PZU, 48 szpitali oraz 2 200 lekarzy.

- Dzięki wysokiej sprawności działania osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki w kluczowych obszarach biznesowych. W I połowie 2020 roku marża w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła do poziomu 26,1%, wskaźnik mieszany (COR) wyniósł 87,1%, a zwrot na inwestycjach był wyższy o 3,2 p.p. od stopy wolnej od ryzyka (RFR). Są to wyniki istotnie lepsze niż te osiągnięte rok wcześniej. Są też wyraźnie lepsze od ambicji strategicznych. W rezultacie, zwrot na kapitale, z wyłączeniem odpisów, wyniósł 19,1% – mówi Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

Wyniki I półrocza 2020 roku zostały obciążone odpisem wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (ang. goodwill) w kwocie 1 343 mln. zł. Odpisy dotyczą aktywów bankowych rozpoznanych podczas transakcji przejęcia Alior Banku i Banku Pekao. - Odpisy to wypadkowa kilku czynników, które istotnie wpłynęły na pogorszenie się warunków biznesowych dla sektora bankowego. Do najważniejszych należą skutki gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa, w tym obniżenie stóp procentowych przez RPP oraz wzrost ryzyka kredytowego i utworzenie dodatkowych rezerw z tym związanych – dodaje Tomasz Kulik. Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po I półroczu 2020 roku wyniósł 301 mln zł.  Z wyłączeniem odpisów było to 1 644 mln zł czyli o 11% więcej r/r.

Pozycja kapitałowa PZU pozostaje silna. Wskaźnik Wypłacalność II na koniec II kwartału 2020 roku wyniósł 258% i był zauważalnie wyższy od średniej dla europejskich ubezpieczycieli. 27 sierpnia 2020 roku agencja S&P Global Services podtrzymała rating „A- z perspektywą „stabilną”. Agencja wskazała, że pomimo utworzenia odpisów na aktywa bankowe Grupa PZU powinna w 2020 roku osiągnąć wyniki porównywalne do międzynarodowych ubezpieczycieli, a także utrzymać bezpieczną nadwyżkę kapitałową powyżej wymogów dla oceny siły kapitałowej wg. modelu S&P na poziomie „AAA”.

W obliczu globalnej pandemii, stabilna pozycja rynkowa narodowego ubezpieczyciela pozwoliła na błyskawiczną pomoc Polakom. Grupa PZU przeznaczyła na ten cel ponad 15 milionów złotych. Z puli tej został zakupiony sprzęt medyczny dla szpitali, środki ochronne dla personelu medycznego, policji i straży granicznej oraz 200 aut do transportu próbek do badań laboratoryjnych. Do szpitali zakaźnych trafiło także prawie tysiąc nowoczesnych urządzeń, które zdalnie monitorują parametry życiowe pacjentów. Ponadto, z początkiem marca PZU uruchomił bezpłatne telekonsultacje medyczne dla wszystkich Polaków, zaoferował swoim klientom bezpłatną pomoc prawną, zaś dla pracowników służby zdrowia dodatkowo bezpłatną pomoc psychologiczną. 

Kluczowe osiągnięcia Grupy PZU w pierwszym półroczu 2020 roku:

 • Udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń na życie w Polsce na poziomie 41,8% - jest to najwyższy udział od 2009 roku
 • Stabilna składka z ubezpieczeń na życie grupowych i indywidualnie kontynuowanych w I półroczu 2020 r/r  w Polsce pomimo ograniczania benefitów pracowniczych
 • Utrzymanie pozycji lidera w ubezpieczeniach na życie ze składką okresową (udział w rynku 45,6% w I kw. 2020)
 • Przypis składki z ochronnych ubezpieczeń na życie +16% r/r w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, głównie w kanale bancassurance
 • Dalszy dynamiczny wzrost popytu na prywatne usługi medyczne; przychody PZU Zdrowie wyższe o 21% r/r w I półroczu 2020
 • TFI PZU – jednym z liderów sprzedaży funduszy i wzrostu aktywów pod zarządzaniem - pozyskane od klientów blisko 0,5 mld zł
 • Dalsze wzmacnianie współpracy z bankami skutkujące istotnym wzrostem nowej sprzedaży ubezpieczeń życiowych ochronnych w kanale bankowym oraz liczby ubezpieczonych
 • Rentowność w segmencie majątkowym w Polsce (mierzona COR, wskaźnikiem mieszanym) na poziomie 87,1%; lepsza w ujęciu r/r (o 2,1 p.p.), oraz istotnie lepsza od poziomów założonych w strategii. Wzrost wyniku na ubezpieczeniach majątkowych w Polsce o 21% r/r
 • Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych na poziomie 26,1% - najwyższym od I półrocza 2011 roku i jednocześnie powyżej strategicznych poziomów. Wynik na ubezpieczeniach życiowych w Polsce +27% r/r w I półroczu 2020 roku
 • Wysoki zwrot na portfelu głównym 3,2 p.p. powyżej stopy wolnej od ryzyka w I półroczu 2020, powyżej ambicji strategicznych mimo turbulencji na rynkach finansowych
 • Koszty pod ścisłą kontrolą; mimo presji na wzrost wynagrodzeń wskaźnik kosztów wyniósł 7,1% w I półroczu 2020 roku
 • Zwrot na kapitale na poziomie 19,1% w I półroczu 2020 z wyłączeniem odpisów 

Załączniki

Wyniki_I_polrocze_2020.png

Typ: zdjęcie

Rozmiar 45,4kB

Pobierz plik