Szczegóły

18 listopada 2021

Wyniki Grupy PZU po III kwartale 2021 roku

Grupa PZU ponownie zwiększa sprzedaż i zysk. Po trzech kwartałach 2021 r. wypracowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł rok do roku ponad dwukrotnie - do 2,4 mld zł. To najwyższa wartość zanotowana w tym okresie od 6 lat. Największy polski ubezpieczyciel osiągnął też historycznie wysoki przypis składki brutto z ubezpieczeń, od początku roku w ujęciu narastającym wyniósł on 18,3 mld zł. PZU znajduje się wśród najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie, osiągając po trzech kwartałach br. zwrot na kapitale na poziomie 17,9%.

Od początku tego roku konsekwentnie prezentujemy bardzo dobre wyniki. Po trzech kwartałach wypracowaliśmy ponad dwukrotnie wyższy zysk netto rok do roku, osiągając już w tej części roku poziom 127% wyniku za cały rok 2020. Wskaźnik ROE za ten okres wyniósł 17,9%, co oznacza poprawę rok do roku aż o 8,6 punktu procentowego i przekroczenie poziomu założonego w strategii. Pierwszy raz w historii PZU po trzecim kwartale roku przekroczyliśmy próg 18 mld zł przypisu składki. Jej nominalny wzrost brutto po trzech kwartałach to blisko miliard złotych w porównywaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. To rezultaty osiągnięte przede wszystkim dzięki rosnącej sprzedaży i dobrej rentowości produktów ubezpieczeniowych. Szczególnie mocne wzrosty obserwowaliśmy w ubezpieczeniach majątkowych pozakomunikacyjnych, zarówno w ofercie dla klienta indywidualnego, jak korporacyjnego. Po trzech kwartałach tego roku składka zebrana z tych ubezpieczeń wzrosła o ponad 16% rok do roku. Jest to efekt wielkiego zaufania, jakim darzą nas klienci oraz pracy i zaangażowania naszych pracowników, agentów, współpracujących z nami multiagencji, brokerów – podkreśla dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Zysk netto Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł po trzech kwartałach 2021 r. 2,43 mld zł. Jest to wzrost o 104% w ujęciu rok do roku i jednocześnie najwyższy wynik zanotowany za ten okres w ciągu ostatnich sześciu lat. Oznacza to zwrot na kapitale (ROE) po okresie styczeń-wrzesień br. na poziomie 17,9% (wobec 9,3% w tym samym okresie 2020 r.). Oprócz wysokiej rentowności ubezpieczeń i utrzymania kosztów pod kontrolą, przyczynił się do tego także dobry wynik inwestycyjny – przy bardzo niskich wówczas stopach procentowych, zwrot na portfelu przekroczył stopę wolną od ryzyka o 3 p.p. w samym III kw. i o 5 p.p. po trzech kwartałach 2021 r. Działalność bankowa (Bank Pekao i Alior Bank) wniosła do wyniku netto Grupy w III kw. 177 mln zł.

 - W listopadzie agencja S&P Global Ratings podtrzymała dla Grupy PZU ocenę ratingową na poziomie A- z perspektywą stabilną. To jedna z najwyższych ocen w polskim sektorze finansowym. Naszą siłę kapitałową agencja S&P oszacowała na najwyższym poziomie AAA. Nawet po uwzględnieniu wypłaty dywidendy w rekordowej w tym roku wysokości ponad 3 mld zł, wskaźnik wypłacalności Solvency II pozostaje na poziomie znacznie przekraczającym założone w strategii 200%. To pokazuje, że jesteśmy dobrze przygotowani na najróżniejsze scenariusze gospodarcze – podkreśla Tomasz Kulik, członek zarządu PZU i dyrektor finansowy.

Rosnąca sprzedaż ubezpieczeń

Składka przypisana brutto po trzech kwartałach 2021 r. wzrosła o 5,5% rok do roku - do 18,3 mld zł, a w samym III kw. do 5,9 mld zł, co również oznacza wzrost o 5,5% r/r. To w historii PZU rekordowe wartości uzyskane w tej części roku.

W samym III kw. br. składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosła o 10% rok do roku (do 3,16 mld zł), przy czym w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych ich sprzedaż wzrosła o 4% r/r, a w przypadku ubezpieczeń innych niż komunikacyjne – o 20% r/r. (do 1,14 mld zł). – Dynamiczny rozwój oferty pozakomunikacyjnej jest tym bardziej istotny, że zmniejsza – wciąż decydujący – wpływ wyniku technicznego z ubezpieczeń komunikacyjnych na rentowność całego segmentu majątkowego. Zwłaszcza w sytuacji, gdy stopniowy powrót częstości szkód komunikacyjnych do poziomów sprzed pandemii przy niskich cenach polis i rosnących kosztach napraw aut sprawia, że osiągnięcie dobrych wyników jest coraz większym wyzwaniem - wskazuje Tomasz Kulik.

W ubezpieczeniach na życie składka po trzech kwartałach 2021 r. wzrosła o 2,1% rok do roku. – W pierwszej połowie roku ubezpieczenia na życie znajdowały się pod negatywnym wpływem skutków pandemii, zwłaszcza zwiększonej śmiertelności. W trzecim kwartale sytuacja się poprawiła, co pozwoliło nam zwiększyć marżę uzyskiwaną w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych do poziomu blisko 22%, a w  ubezpieczeniach indywidualnych do 17,5% - mówi prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska. Głównym motorem wzrostu w segmencie ubezpieczeń na życie były indywidualne ubezpieczenia ochronne (wzrost o 23,4% r/r po trzech kwartałach br. i o 9,6% w samym III kw.). – W odpowiedzi na nowe potrzeby Polaków w końcu trzeciego kwartału wprowadziliśmy PZU Wsparcie w Życiu i Zdrowiu – najszerszą na rynku ofertę ubezpieczenia na życie i zdrowotnego. Daje ona klientom wyjątkową możliwość dopasowania ochrony, warunków i poziomów świadczeń do ich potrzeb w danym wieku i sytuacji rodzinnej czy zawodowej – dodaje Aleksandra Agatowska.

W przypadku działalności zagranicznej PZU, składka w ubezpieczeniach majątkowych zebrana łącznie na Litwie, Łotwie, w Estonii i na Ukrainie wzrosła w III kw. br. rok do roku o 11,6% (do 508 mln zł), a w ubezpieczeniach na życie wzrosła o 15% (do 46 mln zł).

Rozwój ekosystemów produktowych i kanałów sprzedaży

- Trzeci kwartał potwierdził, że bardzo szybko i skutecznie realizujemy przyjętą w końcu marca br. strategię na lata 2021-2024. Chodzi nie tylko o osiągane wyniki, ale też o wdrażane nowe produkty, które budują spójne ekosystemy biznesowe oraz o wejście w nowe dla nas segmenty rynku i konsekwentny rozwój kanałów sprzedaży, w tym zewnętrznych. Choć pandemia wciąż rzuca cień na nasze życie i gospodarkę, PZU rozwija się dynamicznie. Rośniemy i budujemy przewagi konkurencyjne z myślą o nowej rzeczywistości – mówi prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

W trzecim kwartale br. PZU wprowadził m.in. unikalne, samodzielne ubezpieczenia instalacji OZE dla klientów indywidualnych, gospodarstw rolnych i małych firm (PZU Eko Energia) oraz dla dużych klientów korporacyjnych (PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca), chroniące nie tylko urządzenia i infrastrukturę do produkcji odnawialnej energii, ale też korzyści osiągane z tego tytułu przez ich właścicieli. To nie tylko wypełnienie produktowej luki na rynku, ale też element wspierania transformacji klimatycznej polskiej gospodarki, co jest ważnym celem strategicznym PZU w obszarze ESG.

W tym okresie wdrożono też abonamenty PZU Sport, których operatorem jest PZU Pomoc. Dają one użytkownikom dostęp do 2750 siłowni, klubów fitness i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych w całej Polsce. PZU Sport to zapowiedziane w strategii dopełnienie ekosystemu pozapłacowych benefitów pracowniczych, oferowanych pracodawcom (ubezpieczenia majątkowe i na życie, abonamenty medyczne, pożyczki PZU Cash), który wkrótce zostanie zintegrowany na wspólnej platformie. Zaawansowane są też prace nad inną zaplanowaną w strategii platformą, która skupi cały ekosystem dotychczasowych i nowych produktów i usług PZU dla kierowców.

Nowatorskie, pierwsze na rynku ubezpieczenie od ryzyka biznesowego dla franczyzobiorców wprowadziło w minionym kwartale TUW PZUW. W pierwszej kolejności skorzysta z niego ponad 6000 ajentów sieci sklepów Żabka.

Tak jak założono w strategii, bardzo szybko rozwija się bankowy kanał sprzedaży ubezpieczeń. Po trzech kwartałach 2021 r. składka ubezpieczeniowa uzyskana przez PZU we współpracy ze wszystkimi bankami wyniosła 1,5 mld zł, rosnąc rok do roku o 33,4%. Jeszcze lepsze rezultaty przyniósł rozwój synergii z bankami z Grupy PZU. Składka pozyskana poprzez Bank Pekao i Alior Bank wzrosła rok do roku ponad dwukrotnie - do 1,04 mld zł. PZU sukcesywnie wprowadza nowe produkty do bankowego kanału sprzedaży. W III kw. br. w ofercie banku Pekao pojawiło się m.in. konto z pakietem Komfort, zapewniające klientom ochronę w przypadku kradzieży, ochronę zakupów online, a także pomoc w razie awarii w domu. Alior Bank wprowadził ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer adresowane do klientów bankowości zdalnej. Ta współpraca przynosi korzyści również bankom – na koniec sierpnia tego roku. suma kredytów i depozytów pozyskanych przez PZU dla Pekao przekroczyła 860 mln zł. Ubezpieczyciel jest jednym z największych zewnętrznych partnerów tego banku m.in. w sprzedaży ROR za pośrednictwem aplikacji Pekao360. Wspólnie z Alior Bankiem rozwija portal PZU Cash, gdzie do pożyczek i kredytów banku dostęp ma już ok. 260 tys. pracowników polskich firm – dużych i z segmentu MŚP.

PZU intensywnie rozwija też partnerstwa strategiczne m.in. z dostawcami energii, platformami e-commerce, dużymi przewoźnikami. Na przykład dzięki współpracy z zakładami energetycznymi PZU obecny jest w ok. 3 mln gospodarstw domowych w Polsce (usługi pomocy fachowców w przypadku awarii w domu).

Zdrowie i inwestycje

Duże wzrosty odnotowują również inne obszary, wskazane w strategii Grupy PZU wśród kluczowych dla niej w najbliższych latach. Wysoką dynamikę rozwoju pokazuje PZU Zdrowie. Przychody spółki po trzech kwartałach 2021 r. wyniosły bez mała 865 mln zł, rosnąc rok do roku o 26,3%. Szczególnie istotny był wzrost przychodów generowanych przez placówki – o 32,4% r/r, a także wzrost sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych o ponad 21% r/r. Liczba umów posiadanych przez PZU Zdrowie wzrosła do 2,9 mln.

Aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem (TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI) po trzech kwartałach tego roku wzrosły o 23% rok do roku - do 37,5 mld zł. W tym aktywa TFI PZU zwiększyły się o 26%, do 14,2 mld zł. W trzecim kwartale TFI PZU było w Polsce liderem pod względem napływu środków wśród „niebankowych” TFI. Wyróżnia je też korzystna struktura zgormadzonych aktywów, gdyż dominują w niej te związane z trzecim filarem emerytalnym (PPE i PPK). Aktywa netto zgromadzone w PPK to już ponad 1,1 mld zł, czyli cztery razy więcej niż rok wcześniej i o 35% więcej niż we wcześniejszym kwartale br.

 

Główne osiągnięcia Grupy PZU w III kw. 2021 r.

Wyniki finansowe

– Wysoka rentowność biznesu - zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł 2,43 mld zł  po trzech kwartałach 2021 r. (w tym 759 mln zł w samym III kw.), wobec 1,191 mld zł w tym samym okresie w 2020 r. Jest to wartość najwyższa od sześciu lat za okres styczeń -  wrzesień.

– PZU wśród najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie. Zwrot na kapitale po trzech kwartałach 2021 r. na poziomie 17,9% (wobec 9,3% w tym samym okresie 2020 r.), a w samym III kw. 17,7% (20,4% w III kw. 2020 r.).

– Utrzymanie wysokiej rentowności w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych - wskaźnik mieszany na poziomie 92,6% w samym III kw. 2021 r. (91,8% w III kw. 2020 r.) oraz 89,6% po trzech kwartałach br. ( 88,7% w tym samym okresie 2020 r.).

– Powrót tendencji wzrostowej marży operacyjnej w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych – po trzech kwartałach 2021 r. wyniosła 14% (po pierwszym półroczu br. wynosiła 10,1%, a po trzech kwartałach 2020 r. 25,8%), a w samym III kw. 21,8% (odpowiednio w II kw. 2021 r. i w III kw. 2020 r. – 10% i 24,9%).

– Zwrot na portfelu głównym 3,3% w III kw. 2021 r. (4,2% w III kw. 2020 r.).

– Utrzymanie kosztów pod ścisłą kontrolą - wskaźnik kosztów wyniósł po trzech kwartałach 2021 r. 6,9% (6,8% w analogicznym okresie 2020 r.), a w samym III kw. br. 6,7% (wobec 6,3% w III kw. 2020 r.).

Rozwój biznesu

– Utrzymanie tempa wzrostu przychodów - wzrost składki o 5,5% rok do roku w III kw. 2021 r.

– Dynamiczny wzrost składki w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce – składka w III kw. 2021 r. wyższa o 10% r/r. Mocny popyt na ubezpieczenia pozakomunikacyjne (wzrost o 20% r/r).

– W ubezpieczeniach komunikacyjnych, mimo rosnącej konkurencyjności rynku i spadających cen, składka przypisana brutto w III kw. 2021 r. wzrosła o 4% r/r.

– Wzrost składki w produktach indywidualnych ochronnych o blisko 10% r/r w III kw. br., stanowiący główny element zmiany składki w  ubezpieczeniach na życie.

– Intensywny rozwój sprzedaży ubezpieczeń w kanale bankowym -  ponad dwukrotnie wyższa rok do roku składka przypisana brutto pozyskana we współpracy z bankami z Grupy PZU.

– Intensywny rozwój filaru inwestycyjnego – wzrost aktywów pod zarządzaniem o 23% r/r do 37,5 mld zł na koniec III kw. 2021 r., w tym przyrost aktywów TFI PZU o 26% r/r.

– Wartość zgromadzonych przez TFI PZU aktywów netto PPK przekroczyła 1,1 mld zł.

– Dalszy dynamiczny wzrost popytu na prywatne usługi medyczne - przychody PZU Zdrowie wyższe o 26,3% r/r po trzech kwartałach 2021 r., w tym przychody generowane przez placówki wyższe o 32,4% r/r.

– Wprowadzenie nowych ofert, m.in. abonamentu PZU Sport (pozapłacowy benefit pracowniczy oferowany pracodawcom), specjalnych ubezpieczeń instalacji OZE dla klientów indywidualnych (PZU Eko Energia) oraz korporacyjnych (PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca), polisy PZU Wsparcie w Życiu i Zdrowiu, zapewniającej najszerszą na rynku ochronę i elastyczność w dopasowaniu do potrzeb klienta, czy nowatorskiego ubezpieczenia TUW PZUW dla franczyzobiorców.