Szczegóły

10 sierpnia 2022

TFI PZU zarządza aktywami bałtyckich spółek Grupy PZU

TFI PZU zwiększyło wielkość zarządzanych aktywów o około 1,4 mld zł. Osiągnięto to pozyskując trzech zagranicznych klientów instytucjonalnych, należących do Grupy PZU. Przejęcie zarządzania aktywami litewskich UAB PZU „Lietuva gyvybės draudimas” i „Lietuvos Draudimas” AB oraz łotewskiego AAS „Balta” przez TFI PZU wpisuje się w strategię Grupy PZU na lata 2021-2024, która zakłada wzrost środków klientów zewnętrznych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych należące do Grupy do 60 mld zł.

- Trwający ponad półtora roku projekt przejmowania zarządzania aktywami bałtyckich spółek był kolejnym etapem działań prowadzących do większej synergii między podmiotami Grupy. Szacujemy, że z tego tytułu uda się uzyskać istotne coroczne oszczędności. To też wypełnianie założeń Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024, zakładającej rozwój wartości dodanej między najważniejszymi obszarami działalności – mówi Krzysztof Kozłowski, członek zarządu PZU SA odpowiedzialny za operacje zagraniczne.

TFI PZU zarządza portfelami łotewskiej i litewskich spółek korzystając z tzw. jednolitego paszportu europejskiego. Strategia inwestycyjna dla tych trzech portfeli jest strategią dłużną. Skoncentrowana jest na jak najlepszym (pod względem generowanego dochodu i ryzyka) dopasowaniu aktywów finansowych w portfelach do zobowiązań, z uwzględnieniem odpowiedniego bufora płynnościowego.

- Dzięki przejęciu zarządzania litewskimi i łotewskimi aktywami, dzielimy się wiedzą i know- how wewnątrz Grupy PZU. Nasze spółki zagraniczne otrzymały dostęp do najwyższej klasy narzędzi i ekspertów inwestycyjnych. Stało się to też impulsem do ujednolicenia standardów i procedur, dzięki czemu zarządzanie portfelami stanie się łatwiejsze w przyszłości – mówi Robert Zima, prezes TFI PZU.

- Zarządzania portfelami spółek bałtyckich to kolejna inicjatywa, zaraz po przejęciu TFI Energia przez Grupę PZU, która rozwija inwestycyjny filar działalności Grupy. Pozyskane dzięki przejęciu środki bałtyckich ubezpieczycieli są inwestowane w papiery wartościowe denominowane w euro, emitowane przez rządy i emitentów korporacyjnych o wysokiej jakości kredytowej. W portfelu znajdują się papiery dłużne zarówno emitentów ze strefy euro, w której operacyjnie działają obie spółki, jak i obligacje emitentów z regionu Europy Środkowej oraz emerging markets – mówi Dariusz Lasek, wiceprezes TFI PZU.

Lietuvos Draudimas jest sukcesorem Litewskiego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń założonego w lutym 1921 r. W 2014 PZU odkupił od Grupy ubezpieczeniowej RSA 100% akcji Lietuvos Draudimas oraz podmiot na rynku estońskim, który stal się oddziałem spółki litewskiej. W 2022 r. litewski ubezpieczyciel obchodził 100-lecie swojej działalności. Ma w swojej ofercie produkty zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Jest liderem rynku ubezpieczeniowego z prawie 30% udziałem. Jest również największą firmą ubezpieczeniową w krajach bałtyckich. Spółka ma prawie 600 tys. klientów indywidulanych (co trzeci mieszkaniec Litwy posiada ubezpieczenie Lietuvos Draudimas), obsługuje też ponad 31 tys. firm.

UAB PZU Lietuva gyvybes draudimas działa na rynku litewskim od 2001 r. kiedy to zostało założone przez PZU. Sprzedaje produkty dla klientów indywidualnych, ale ma również w swojej ofercie ubezpieczenia grupowe oferowane pracodawcom w celu ochrony życia i zdrowia pracowników. Specjalizuje się w produktach typu unit-linked, gdzie umowie głównej towarzyszą umowy dodatkowe, chroniące na wypadek różnych niekorzystnych zdarzeń w życiu. Na koniec 2021 r. posiadał 6,5% lokalnego rynku.

BALTA to działające od 1992 r. największe towarzystwo ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na Łotwie. Podobnie jak Lietuvos Draudimas, trafił do portfela Grupy PZU w 2014 r. przy okazji odkupienia od RSA biznesu z rynków bałtyckich. Jest liderem na rynku łotewskim z prawie 27% udziałem na koniec 2021 r. Zaufało mu  ponad 300 tys. klientów indywidualnych i ponad 30 tys. firm (dane na koniec 2021 r.). Jedną z cech charakterystycznych dla spółki jest istotny udział składki zbieranej w linii ubezpieczeń zdrowotnych, która na koniec 2021 r. stanowiła 19% całego przypisu.

Podobnie jak Lietuvos Draudimas na rynku litewskim, BALTA ma największą i najlepszą na rynku sieć agentów własnych rozlokowanych w 43 oddziałach po całym kraju, która odpowiada za 41% składki spółki.

TFI PZU jest jednym z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz jednym z pierwszych zarządzających zagranicznymi aktywami. Tworzący zespół eksperci specjalizują się w zarządzaniu dłużnymi papierami wartościowymi, akcjami notowanymi na rynkach regulowanych, instrumentami pochodnymi i instrumentami dłużnymi z ryzykiem kredytowym, a także portfelami aktywów niepublicznych. Obecnie TFI zarządza aktywami o łącznej wartości około 35 mld zł. Dynamiczny rozwój na rynku inwestycyjnym to jeden z elementów wpisanych w strategię biznesową na lata 2021-2024.