Biuro prasowe

Najlepsze w historii otwarcie roku

powrót do listy
17.05.2017

5,768 mld zł składki brutto – po raz pierwszy w historii Grupa PZU osiągnęła tak wysoki poziom składek za jeden kwartał. Przy rekordowej sprzedaży skonsolidowany zysk netto Grupy PZU wyniósł w tym czasie ponad 1 mld zł.

• Wzrost składki przypisanej brutto o 20,1% r/r do rekordowych 5,768 mld zł
• Wzrost skonsolidowanego zysku netto Grupy o 80,1% do 1,007 mld zł oraz zysku netto jednostki dominującej o 91,1% r/r do 940 mln zł
• Spadek wskaźnika kosztów administracyjnych spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU w Polsce o 1,1 p.p. r/r do poziomu 7,1%
• Wzrost rentowności w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce o 9,0 p.p. r/r do poziomu 86,1% (mierzonego wskaźnikiem mieszanym – COR)
• Wzrost wyniku inwestycyjnego o 58,4% r/r do 1,674 mld zł

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,007 mld w I kw. 2017 zł wobec 559 mln w I kw. 2016 roku, co oznacza prawie dwukrotny wzrost rok do roku. Zysk netto jednostki dominującej osiągnął wartość 940 mln zł, a uroczniona rentowność kapitałów własnych (ROE) 27,9%. Jedocześnie wskaźnik kosztów administracyjnych (dla polskich spółek ubezpieczeniowych) obniżył się o 1,1 p.p. r/r do poziomu 7,1%. Wzrosły udziały rynkowe spółek Grupy PZU w Polsce osiągając na koniec 2016 roku odpowiednio 36,2% dla ubezpieczeń majątkowych oraz 45,1% dla ubezpieczeń na życie ze składką okresową.

 - W pierwszych trzech miesiącach 2017 roku osiągnęliśmy najwyższą kwartalną sprzedaż ubezpieczeń w historii Grupy PZU, która wyniosła 5,8 mld złotych. Także z wynikowego punktu widzenia nigdy nie mieliśmy tak mocnego otwarcia roku – zysk netto Grupy PZU wyniósł ponad 1 mld zł. Najbardziej dumni jesteśmy ze stabilnego wzrostu liczby klientów. Na koniec pierwszego kwartału mieliśmy o ponad 800 tys. więcej czynnych polis r/r w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych. Bardzo cieszą także wyniki inwestycyjne w portfelu głównym, które są dwukrotnie wyższe, niż w ubiegłym roku. W konkurencyjnym otoczeniu Grupa PZU stale zwiększa atrakcyjność oferowanych produktów i generuje rosnącą wartość dla klienta - mówi Paweł Surówka, prezes PZU.

- Przy ponad 20% wzroście składki przypisanej, dużym wyzwaniem było utrzymanie dyscypliny kosztowej. Tym bardziej cieszy spadek wskaźnika kosztów administracyjnych dla spółek ubezpieczeniowych w Polsce o 1,1 p.p. r/r do poziomu 7,1%. Między innymi z tego powodu, pomimo odczuwalnych skutków silnej konkurencji cenowej, zwiększyliśmy efektywność operacyjną mierzoną wskaźnikiem mieszanym (COR), który w ubezpieczeniach komunikacyjnych zmalał o 4,5 p.p. r/r. Dodatkowo poprawiła się rentowność w pozostałych ubezpieczeniach majątkowych ze względu na spadek w szkodowości ubezpieczeń rolnych – dodaje Tomasz Kulik, CFO PZU.

Pierwszy kwartał 2017 był kolejnym okresem szybkiego wzrostu w obszarze ochrony zdrowia. Dynamika przychodów obszaru zdrowie osiągnęła 36,8% r/r, a liczba ubezpieczonych w produktach zdrowotnych PZU Życie wzrosła o 22,5% r/r do 1,35 mln.

- W obszarze ubezpieczeń życiowych, a zwłaszcza grupowych możemy pochwalić się stabilną bazą klientów, którzy wybierają PZU Życie jako długoterminowego partnera ubezpieczeniowego. Co więcej, rośniemy szybciej niż rynek i przejmujemy kolejne grupy klientów. Bardzo pozytywnie wyróżniamy się zwłaszcza sprzedażą w segmencie ubezpieczeń ze składką regularną. W wynikach I kw. 2017 roku widoczny jest wzrost szkodowości będący wynikiem wyższej w stosunku do ubiegłego roku liczby zgonów i liczby wypłacanych z tego tytułu świadczeń. Wzrost ten miał swoje uzasadnienie w wyższej liczbie zgonów w całej populacji w Polsce na początku tego roku, co potwierdzają dane publikowane przez GUS. Historycznie obserwowaliśmy podobną sezonowość (wzrost śmiertelności w miesiącach zimowych i spadek w letnich), jednak początek bieżącego roku był pod tym względem wyjątkowo obciążający. W celu zmniejszenia negatywnego wpływu czynników rynkowych prowadzimy obecnie działania mające przeciwdziałać rosnącej szkodowości portfela produktów ochronnych m.in. poprzez ograniczenie modyfikacji umów ubezpieczenia prowadzących do pogorszenia ich rentowności, wprowadzenie nowej indywidualnej kontynuacji czy modyfikację umów dodatkowych. Zakładam, że do końca 2017 roku marża powróci do naszego celu określonego w Strategii PZU 2020 - mówi Roman Pałac, prezes PZU Życie. 

4 maja 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wydała decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru zakupu przez PZU i PFR  32,8% akcji Banku Pekao S.A. od Grupy UniCredit. W ramach transakcji PZU nabędzie ok. 20% akcji, a PFR - ok. 12,8%.

- Decyzja KNF otwiera drogę do zakończenia transakcji nabycia pakietu akcji Pekao SA w dniu 7 czerwca. Zakup tej instytucji potwierdza naszą konsekwencję w realizacji strategii PZU 2020, która zakłada silną obecność w polskim sektorze bankowym. Co więcej transakcja pozwoli na efektywne wykorzystanie kapitału nadwyżkowego PZU, wypracuje dodatkową wartość dla akcjonariuszy oraz, dzięki wykorzystaniu synergii i możliwości współpracy, będzie korzystna dla klientów obu firm. Z technicznego punktu widzenia jest to aktywo, które w długim okresie będzie generować stabilny strumień dywidend dla Grupy PZU. Jeszcze w tym roku spodziewamy się wpływów z tego tytułu na poziomie ponad 450 mln zł - mówi Paweł Surówka, prezes PZU.

Szczegółowe podsumowanie wyników PZU za I kw. 2017 rok

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w I kw. 2017 roku miały w szczególności:
• wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmentach klienta masowego i korporacyjnego oraz w ubezpieczeniach indywidulanych (w szczególności produktów unit-linked w kanale bankowym);
• wzrost rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych związany głównie z niższą szkodowością w ubezpieczeniach rolnych – w analogicznym okresie ubiegłego roku wystąpienie licznych szkód powodowanych przez naturę (negatywne skutki przezimowań) oraz poprawa rentowności portfela ubezpieczeń OC komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego mimo odczuwalnych skutków silnej konkurencji cenowej w ostatnich latach;
• dalsza poprawa efektywności kosztowej - spadek wskaźnika kosztów administracyjnych w Polsce o 1,1 p.p.;
• wyższe dochody z działalności lokacyjnej, w szczególności na skutek lepszej koniunktury na GPW.

Negatywnie na wyniki w tym okresie wpłynęły:
• niższa rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych;
• spadek rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych jako efekt wyższej szkodowości produktów ochronnych związanej ze wzrostem liczby zgonów (potwierdzony danymi GUS).

Na porównywalność sumy bilansowej r/r w sposób istotny wpłynęło połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, które nastąpiło 4 listopada 2016 roku. W głównej mierze w wyniku tej transakcji suma bilansowa wzrosła o ok. 18,5 mld zł względem analogicznego okresu ubiegłego roku, a udziały niekontrolujące osiągnęły wartość 4,2 mld zł (stan na 31 marca 2017 roku).

Składki
W I kw. 2017 roku Grupa PZU zebrała 5 768 mln zł składki brutto, czyli o 20,1% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to wynikiem wyższej o 488 mln zł sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego oraz o 113 mln zł składki z ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego w związku ze wzrostem średniej składki i liczby ubezpieczeń. O 162 mln zł wzrosła też składka w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, głównie w wyniku wyższej sprzedaży produktów unit-linked w kanale bankowym. Wzrost sprzedaży zanotowały również wszystkie spółki w krajach bałtyckich. W ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych łącznie +14,4%, w ubezpieczeniach na życie +27,3%.

Inwestycje
W I kw. 2017 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej  Grupy PZU wyniósł 1 674 mln zł wobec
1 057 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost o 58,4%). Wyższy wynik to przede wszystkim efekt poprawy wyniku na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na poprawę koniunktury na GPW. Odnotowano również pozytywny efekt względem analogicznego okresu poprzedniego roku w związku z wyższą wyceną pakietu akcji Grupy Azoty z portfela aktywów długoterminowych. Efekty te zostały częściowo skompensowane niższą wyceną odsetkowych instrumentów finansowych. W obrębie działalności bankowej odnotowano wyższe przychody odsetkowe od kredytów bankowych.

Odszkodowania i  świadczenia
W I kw. 2017 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła 3 710 mln zł, tj. wzrost o 21,0% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Do zmiany wartości odszkodowań i świadczeń netto przyczyniły się: wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w grupie ubezpieczeń korporacyjnych, zwiększenia rezerw przede wszystkim dla indywidualnych produktów unit-linked w kanale bancassurance oraz w mniejszym stopniu PPE i IKE oferowanych w sieci własnej, wzrost w stosunku do ubiegłego roku liczby zgonów w ubezpieczeniach ochronnych oraz niższy poziom szkód w grupie ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych w segmencie klienta masowego, w tym głównie ubezpieczeń dotowanych upraw rolnych (w analogicznym okresie 2016 roku wystąpiły liczne szkody powodowane siłami natury).

Koszty administracyjne i akwizycji
Koszty administracyjne Grupy w I kw. 2017 roku ukształtowały się na poziomie 861 mln zł względem 630 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost wynikał w głównej mierze z połączenia Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, koszty Grupy PZU wzrosły z tego tytułu o 211 mln zł. Jednocześnie odnotowano nieznaczny wzrost w porównaniu do roku ubiegłego kosztów administracyjnych w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce. Głównym tego powodem są wyższe koszty w ubezpieczeniach bankowych, będące efektem zmiany zasad rozliczeń z bankami w ramach umów bancassurance, efekt częściowo kompensowany niższymi kosztami działalności projektowej.

Koszty akwizycji w I kw. 2017 roku wzrosły o 77 mln zł (+12,5%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i osiągnęły poziom 694 mln zł. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie klienta masowego i korporacyjnego.

Zysk
W I kw. 2017 roku Grupa PZU uzyskała wynik z działalności operacyjnej na poziomie 1 259 mln zł wobec 716 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 75,8%). Zysk netto wzrósł w stosunku do I kwartału 2016 roku o 448 mln zł (+80,1%) do poziomu 1 007 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 940 mln zł wobec 492 mln zł w 2016 roku (wzrost o 91,1%).

Kapitał własny
Na koniec I kw. 2017 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 18 157 mln zł wobec 15 667 na koniec I kw. 2016 (wzrost o 15,9%). Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych dotyczył udziałów niekontrolujących, które m.in. w związku z emisją akcji przez Alior Bank w I półroczu 2016 roku osiągnęły wartość 4 216 mln zł.

Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej utrzymały się na zbliżonym poziomie do poprzedniego roku osiągając poziom 13 941 mln zł (+4,0% r/r).

ROE
W I kw. 2017 roku zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej ukształtował się na poziomie 27,9% (wskaźnik uroczniony). Wskaźnik ROE był wyższy o 12,9 p.p. niż w poprzednim roku, głównie z uwagi poprawę wyników działalności ubezpieczeniowej oraz inwestycyjnej.

Wypłacalność wg Solvency II
Według stanu na koniec 2016 roku oszacowany wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 245%. Tak wysoki wskaźnik stawia Grupę PZU wśród grup ubezpieczeniowych o najwyższej sile kapitałowej. Po finalizacji transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao wskaźnik ten ulegnie obniżeniu, jednak docelowo zależy nam utrzymywaniu go na poziomie zbliżonym do strategicznych 200 proc. Również w związku z rosnącą skalą biznesu Grupy PZU, rośnie kapitałochłonność, co powoduje konieczność zapewnienia środków nie tylko na duże projekty w ramach przejęć, ale przede wszystkim, na rozwój organiczny.

Wybrane dane finansowe Grupy PZU

 

Lp.

Wyszczególnienie

Okres 3 m-cy

(w mln zł)

zakończony w dniu

 

31.03.2017

31.03.2016

1.

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

5 768

4 801

2.

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

-3 710

-3 066

3.

Dochód z działalności lokacyjnej, w tym:

1 674

1 057

3a.

Przychody netto z inwestycji

1 303

994

3b.

Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji

-213

-91

3c.

Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej

584

154

4.

Koszty odsetkowe

-187

-274

5.

Zysk netto, w tym:

1 007

559

5a.

zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej

940

492

5b.

zyski przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących

67

67

6.

Kapitały własne

18 157

15 667

7.

Aktywa finansowe wraz nieruchomościami inwestycyjnymi

107 554

90 558

8.

Aktywa razem

126 733

108 283