Biuro prasowe

Cena maksymalna akcji PZU ustalona

powrót do listy
19.04.2010

Eureko B.V. podjęło decyzję o zaoferowaniu dodatkowych akcji

Dziś ogłoszona została cena maksymalna za jedną akcję PZU, po jakiej inwestorzy indywidualni oraz osoby uprawnione* mogą składać zapisy na akcje Spółki w ramach oferty publicznej. Cena maksymalna wynosi 312,50 PLN.

Zgodnie z Prospektem PZU, Eureko B.V. podjęło decyzję o zaoferowaniu wszystkich tzw. Dodatkowych Akcji Eureko, czyli 2.590.569 akcji, stanowiących 3% kapitału zakładowego PZU. Obecnie, w ramach oferty, Kappa S.A. oferuje akcje stanowiące 14,9%, a Eureko B.V. akcje stanowiące 10% kapitału zakładowego PZU. Dodatkowo, Skarb Państwa może zaoferować akcje reprezentujące do 5% kapitału zakładowego PZU.

Wprowadzono możliwość zwiększenia liczby akcji, jaka może trafić w ręce inwestorów indywidualnych oraz osób uprawnionych z 6.000.000 akcji do liczby akcji, która nie będzie większa niż 30% ostatecznej liczby akcji sprzedawanych w ofercie. Dla przykładu, w przypadku gdy ostateczna liczba akcji sprzedawanych w ofercie wyniesie 25.819.337 (tzn. gdyby Skarb Państwa zdecydował się dodatkowo zaoferować w całości 4.317.615 akcji reprezentujących 5% kapitału zakładowego PZU), liczba akcji przeznaczonych do przydziału inwestorom indywidualnym i osobom uprawnionym może zostać zwiększona maksymalnie do 7.745.801 akcji.

Możliwość zwiększenia liczby akcji, która może zostać przydzielona inwestorom indywidualnym maksymalnie do 7.745.801 akcji, o której mowa powyżej, oznacza faktycznie tylko możliwość zwiększenia liczby akcji przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych, z uwagi na fakt, iż w ręce osób uprawnionych trafić może, tak jak do tej pory, do 1.413.650 akcji, co wynika z iloczynu 28.273 osób uprawnionych i liczby 50 akcji, na które maksymalnie może złożyć zapis jedna osoba uprawniona.

W opublikowanym dziś aneksie nr 2 do Prospektu, PZU poinformowało również, że pod koniec kwietnia br. Spółka przewiduje opublikowanie wybranych skonsolidowanych informacji finansowych za I kw. 2010 r. Celem Spółki jest dostarczenie inwestorom informacji o wybranych skonsolidowanych informacjach finansowych, jeszcze przed przydziałem akcji sprzedawanych w ofercie inwestorom. Publikacja pełnego raportu okresowego za I kw. 2010 r. przewidywana jest na połowę maja.  

Kluczowe daty oferty publicznej przedstawia poniższa tabela:

20-28 kwietnia 2010 
Zapisy na akcje inwestorów indywidualnych (ostatniego dnia do godz. 16) 
20-26 kwietnia 2010 
Zapisy na akcje osób uprawnionych 
20-29 kwietnia 2010 
Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych 
29 kwietnia 2010 
Ustalenie ceny sprzedaży i ostatecznej liczby akcji sprzedawanych, przeznaczonych do przydziału poszczególnym kategoriom inwestorów 
30 kwietnia – 5 maja 2010 
Zapisy na akcje inwestorów instytucjonalnych 
do 6 maja 2010 
Przydział akcji inwestorom 
do 13 maja 2010 
Zapisanie akcji na rachunkach inwestorów 
ok. 14 maja 2010 
Przewidywany pierwszy dzień notowań akcji PZU na GPW 
 

Od jutra (20 kwietnia 2010 r.), ruszają zapisy na akcje PZU dla inwestorów indywidualnych oraz osób uprawnionych, jak również budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Każdy inwestor indywidualny może złożyć jeden zapis, na nie mniej niż 3 i nie więcej niż 30 akcji PZU. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej (312,50 PLN).

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 20 do 28 kwietnia 2010 r. w biurach maklerskich na terenie całego kraju. Ostatniego dnia zapisy przyjmowane będą do godz. 16.

Każda osoba uprawniona jest uprawniona do złożenia jednego zapisu po cenie maksymalnej (312,50 PLN) na nie więcej niż 50 akcji PZU. Warunkiem złożenia zapisu przez osobę uprawnioną jest podpisanie oświadczenia zawierającego m.in. zobowiązanie do niesprzedawania ani nierozporządzania w inny sposób akcjami objętymi zapisem prze okres 3 lat od daty przydziału. Złożenie zapisu w charakterze osoby uprawnionej nie wyklucza możliwości złożenia zapisu jako inwestor indywidualny.

Osoby uprawnione mogą składać zapisy na akcje od 20 do 26 kwietnia 2010 r. w POK-ach Domu Maklerskiego PKO BP oraz w wybranych oddziałach Banku PKO BP.

Inwestorzy instytucjonalni mogą uczestniczyć od jutra do 29 kwietnia 2010 r. w budowie księgi popytu. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych potrwają od 30 kwietnia do 5 maja. Inwestorzy instytucjonalni – będą uprawnieni do złożenia zapisów na akcje oferowane w liczbie, która będzie wskazana w otrzymanym zaproszeniu do złożenia zapisu.

Debiut giełdowy PZU planowany jest na 14 maja lub w zbliżonym terminie.

Stanowisko Ministra Skarbu Państwa - czytaj >

*Osoby uprawnione to osoby, które w dniu 1 marca 2010 r.:

i/ były pracownikami następujących spółek: PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Centrum Operacji SA, PZU Asset Management SA, PZU Pomoc SA, PrJSC IC PZU Ukraine, PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance, UAB DK PZU Lietuva, UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas, PZU Tower SA oraz Ogrodowa-Inwestycje sp. z o.o., a także członkowie Zarządów wymienionych spółek;
ii/ były agentami PZU SA lub PZU Życie SA na wyłączność;
iii/ były subagentami/ osobami wykonującymi czynności agencyjne na wyłączność agentów o których mowa w punkcie (ii);
iv/ były wpisane do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz OFE PZU SA i wykonywały te czynności na podstawie umowy z zawartej z PZU SA lub PZU Życie SA.

- z wyłączeniem osób, które nabyły akcje nieodpłatnie od Skarbu Państwa na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji jako uprawnieni pracownicy w rozumieniu tej ustawy albo jako spadkobiercy takich uprawnionych pracowników (dotyczy tzw. akcji pracowniczych).

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ("PZU"). Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji PZU do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Prospekt"), został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej PZU pod adresem www.pzu.pl oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego pod adresem www.dm.pkobp.pl.

Zwracamy uwagę, że informacje zawarte w niniejszym materiale, po jego udostępnieniu do publicznej wiadomości, mogą ulec zmianie w szczególności w wyniku zmian w treści Prospektu, które mogą zostać udostępnione do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu lub komunikatu aktualizującego do Prospektu. Inwestorzy zainteresowani nabyciem akcji w ramach oferty powinni każdorazowo przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów do Prospektu oraz komunikatów aktualizacyjnych do Prospektu. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za aktualizowanie informacji zawartych w niniejszym materiale.

Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.