Biuro prasowe

Dematerializacja akcji imiennych PZU

powrót do listy
23.02.2010

W związku z przygotowaniem do wprowadzenia akcji PZU na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, PZU rozpoczyna przygotowanie do tzw. dematerializacji akcji.

W wyniku dematerializacji dokumenty akcji PZU zostaną zastąpione zapisami na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmioty takie jak biura maklerskie i banki.

Dematerializacja akcji jest standardową procedurą umożliwiającą efektywny obrót akcjami i mającą zastosowanie do wszystkich spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po dematerializacji posiadacze akcji zachowają wszystkie swoje dotychczasowe prawa związane ze swoimi akcjami, w tym możliwość sprzedaży swoich akcji lub ich zachowania. Zmieni się natomiast forma akcji i zasady obrotu nimi. Po dematerializacji obrót akcjami będzie możliwy zarówno na giełdzie, jak i poza giełdą, z tym, ze obrót ten zawsze będzie odbywał się przy udziale podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Akcjonariusze nie muszą posiadać własnego rachunku papierów wartościowych, aby ich akcje zostały zdematerializowane. PZU zapewni, by wszystkie akcje po dematerializacji zostały zapisane na specjalnym rachunku papierów wartościowych, który będzie prowadzony przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ("PKO") lub inne biuro maklerskie zaangażowane przez PZU (tzw. rachunek sponsora emisji). Następnie akcjonariusze będą mogli zlecić przeniesienie swoich akcji z tego specjalnego rachunku na wskazany przez siebie rachunek papierów wartościowych lub pozostawić swoje akcje na tym specjalnym rachunku.

 - Część akcji znajduje się w depozycie PKO, część poza nim. Dlatego osoby posiadające akcje poza depozytem zostały poproszone o dostarczenie ich do siedziby Centrali PZU do 4 marca br. Po dostarczeniu akcji do PZU, PZU zdeponuje je w PKO. Osoby posiadające akcje w depozycie, które nie chcą, aby akcje podlegały dematerializacji zostały poproszone o ich odebranie z depozytu prowadzonego przez PKO. Zwracamy uwagę tych osób, że odebranie akcji z depozytu będzie oznaczało, że po wprowadzeniu akcji PZU na giełdę, osoby te nie będą mogły obracać swoimi akcjami na GPW, w tym sprzedać swoich akcji na giełdzie. Zgłoszenie chęci odebrania akcji z depozytu PKO powinno nastąpić nie później niż 4 marca 2010 roku – mówi Rafał Grodzicki, pełnomocnik zarządu PZU do spraw IPO.

Zdecydowana większość akcjonariuszy PZU posiada obecnie akcje w depozycie prowadzonym przez PKO. Akcjonariusze ci nie muszą podejmować żadnych czynności, aby ich akcje zostały zdematerializowane i dzięki temu mogły być w przyszłości przedmiotem obrotu na giełdzie. Jak wspomniano powyżej, dematerializacja akcji nie powoduje jednak ich automatycznej sprzedaży na giełdzie – żeby sprzedać takie akcje, akcjonariusze, jeśli taka będzie ich wola, będą musieli złożyć stosowne zlecenie maklerskie.

W odniesieniu do akcjonariuszy, których akcje nie znajdują się obecnie w depozycie PKO, dokonanie dematerializacji posiadanych przez nich akcji wymaga złożenia akcji w PZU, które przekaże je do depozytu prowadzonego przez PKO.